Търговски марки и авторски права

Важно съобщение

Vtiger е получил оплаквания, че някои външни лица са създали фалшиви уебсайтове на Vtiger и продават CRM решения.

Това е да се информира, че Vtiger има следните уебсайтове vtiger.com, discussions.vtiger.com, marketplace.vtiger.com, code.vtiger.com, blogs.vtiger.com („Уебсайтове на Vtiger“ или „Нашите уебсайтове“) или нашите онлайн, офлайн или мобилни приложения („Услуги на Vtiger“ или „Нашите услуги“).

Следователно всички посетители са предупредени, че не трябва да следват друг уебсайт, освен гореспоменатия. Всеки уебсайт, различен от посочените по-горе, може да бъде докладван на [имейл защитен].

Всеки, който създаде който и да е фалшив уебсайт на името на Vtiger, ще носи наказателно преследване.

1. Оторизирано използване на търговски марки Vtiger

A. "Логос с ограничена употреба"

Логото "Ограничена употреба", показано по-долу, е предназначено за използване от онези страни, които желаят да покажат своята подкрепа за Vtiger и неговите продукти и услуги, като покажат тези лога на своите уебсайтове. Предоставя се само ограничен лиценз за неговото използване. Логото "Ограничена употреба" може да се използва без специално писмено разрешение от Vtiger при следните условия:

(i) Употребата не трябва да бъде в ущърб, т.е. вредна или увреждаща стойността на някоя от търговските марки Vtiger или на Vtiger, нейната цялост, репутация или добра воля, както е определено от Vtiger по свое усмотрение;

(ii) Логото „Ограничена употреба“ трябва да бъде хипервръзка, която води директно към https://www.vtiger.com

(iii) Ограниченият лиценз, даден тук, не включва правото да се използва логото на Vtiger или друго лого на Vtiger като търговска марка за популяризиране на вашите собствени продукти или услуги. Например, никой от логото на Vtiger не може да се използва върху опаковки или документи на продукт, като (без ограничение) на CD-ROM или етикети на дискетите или опаковки, книги или други публикации. Всяка такава употреба трябва да бъде изрично разрешена от Vtiger в подписано писмено споразумение;

(iv) Използването на логото на Vtiger "Ограничено ползване" съгласно този раздел 1 (A) трябва също да съответства на приложимите разпоредби на тази Политика за запазените марки, включително (без ограничение) раздели 2 и 3.

Логота на Vtiger “Ограничена употреба”

Vtiger си запазва правото да отмени това разрешение по всяко време по свое усмотрение. При отнемане на това разрешение от Vtiger незабавно ще спрете да използвате лога Vtiger "Ограничено ползване". Ако не преустановите незабавно използването на всички лога Vtiger "Limited Use" при отмяна, Vtiger ще предприеме подходящи правни действия, считани за необходими за защита на своите права и интереси.

Ако имате специални нужди, които не са обхванати от горепосоченото, моля свържете се с Правния екип на Vtiger [имейл защитен] да поиска специално разрешение за използване на търговски марки на Vtiger.

Въпреки че като правило не трябва никога да променяте дизайна, да добавяте или изтривате думи или да променяте цветовете при използване на Vtiger "Ограничено ползване", можете да регулирате общия размер на логото, стига корекциите да се правят пропорционално.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛОГОТИПСКИ ЛОГОТИП С "ОГРАНИЧЕНА ИЗПОЛЗВАНЕ" В СОБСТВЕНИЯ РИСК, КОГАТО СОФТУЕРЪТ Е ЛИЦЕНЗИРАН ВЪПРОС НА ЛИЦЕНЗА НА ОТВОРЕНИ ИЗТОЧНИЦИ. РАЗРЕШЕНИТЕ УСЛОВИЯ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ТАЗИ РАЗДЕЛ 1 (A), ПРЕДОСТАВЯТСЯ ОТ VTIGER "КАКТО Е", БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО (БЕЗ ОГРАНИЧАВАНЕ) НИКАКВА ГАРАНЦИЯ НА НЕЗАПУСКАНЕ. СЪГЛАСЯВАТЕ СЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ И ЗАЩИТА VTIGER И ДЪРЖАВАТА VTIGER, НЕГОВИТЕ УСПЕШНИЦИ И НАПРАВЛЕНИЯ, НЕЗАВИСИМОСТ ОТ ИЗВЪРШВАНЕ, ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗХОДИ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ) ИЗВЪРШВАЩИ ИЛИ РЕЗУЛТИРАНИ ОТ ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВСЕКИ ВИТИГЪР "ОГРАНИЧЕНА УПОТРЕБА" В НАРУШЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

Вие се съгласявате, че няма да придобивате никакви права върху която и да е търговска марка Vtiger чрез използването на логото на Vtiger "Ограничено ползване". Чрез използване на логото на Vtiger "Ограничено ползване", Вие се съгласявате с условията, съдържащи се в тази Правила за използване на запазени марки.

Б. Общи положения

Като общо правило, никое физическо или юридическо лице не може да използва (или да разрешава използването на) някоя от търговските марки на Vtiger по начин, различен от изрично разрешен от Vtiger в писмено споразумение или по-горе в раздел 1 (A). Vtiger си запазва правото да оттегли всяко такова разрешение по всяко време по свое усмотрение, като например, когато използването не е в пълно съответствие с изискванията на тази Политика за запазените марки и / или писмено разрешение от Vtiger.

В. Използване на Vtiger Logos

Когато използвате Vtiger лого, никога не трябва да променяте дизайна, да добавяте или изтривате думи или да променяте цветове или пропорции. Може да се използва само логото на Vtiger. Можете, обаче, да регулирате размера на символа за предупреждение за търговска марка.

Логото на Vtiger трябва да се използва като самостоятелна икона в съответствие с тази Политика за запазените марки, без никакви други лога и / или търговски марки на трети страни, комбинирани или свързани с нея.

Всяко лого на Vtiger може да се използва само във връзка с продуктите и услугите на Vtiger, освен в случаите, когато Vtiger или в раздел 1 (A) по-горе е изрично уговорено.

D. Опаковка на продукта

За потребители, които са получили писмен лиценз от Vtiger чрез лицензионно споразумение за използване на търговска марка Vtiger върху опаковката на продукта, всяка употреба на търговска марка Vtiger трябва да използва подходящия символ на търговската марка и изявлението за приписване, както е обяснено в раздел 3.

Д. Публикации, лекции, презентации

Третите страни могат да използват търговските марки Vtiger (но не и логото на Vtiger) в заглавията на публикации, като книги или списания, или във връзка с презентации, при условие че:

(i) е само референтен; (ii) не използва търговската марка Vtiger като търговска марка; и (iii) съответства на тази Политика за запазените марки. Търговските марки Vtiger трябва винаги да се приписват със съответния символ и бележка под линия, върху всички публикации и презентации, които се показват на обществеността (продажби, търговски изложения и др.).

Тъй като търговските марки Vtiger се използват в тези случаи само за описание на съдържанието на публикацията или презентацията и не се използват като търговски марки за популяризиране на вашите собствени продукти и услуги, не трябва да се опитвате да установите търговски или други права на собственост, като се регистрирате или опитате да регистър, заглавията като търговски марки, марки за услуги, фирмени имена или търговски наименования. Освен това, вашето име или марка и лого трябва да се появят на видно място на корицата и заглавната страница на всички публикации и на всички материали, свързани с презентациите, и да изглеждат по-забележими от заглавието, включващо търговските марки Vtiger върху всички печатни материали, свързани с публикациите или презентациите. ,

Моля, имайте предвид, че този раздел 1 (E) позволява само референтно използване на търговска марка Vtiger (но не и логото на Vtiger) - не позволява използването на търговска марка Vtiger като търговска марка. Без изричното предварително писмено съгласие на Vtiger, търговската марка Vtiger не може да се използва като търговска марка за популяризиране на публикации, лекции или други презентации.

F. Партньори и дистрибутори Vtiger LogosVtiger е проектирал специфични Vtiger Logos за използване от партньори и дистрибутори. Тези логотипи (показани по-долу) не са включени в лога „Условно ползване” и могат да бъдат използвани само от страни, които имат писмено и подписано споразумение с Vtiger, което им позволява да направят това и при условията, посочени в това споразумение.

Както изрично е предвидено в писмените му споразумения с партньорите, Vtiger обикновено предоставя на своите партньори определени непрекъснати права да използват специални варианти на логото на Vtiger. Тези специални варианти на Vtiger Logo означават нивото на партньорство с Vtiger. Разрешението за използване на тези специални варианти трябва да бъде предоставено от Vtiger писмено. Обхватът на тези права зависи от въпросното ниво на партньорство, предмет на условията на писмено споразумение с Vtiger и може да бъде отменено по усмотрение на Vtiger.

Логото на Vtiger Solution Providers и търговците на дребно се показват по-долу:

Логотипите „Сертифициран доставчик на решения“, „Доставчик на решения“ и „Оторизиран дистрибутор“ трябва да са хипервръзка, която води директно към https://www.vtiger.com/partners/.

Информация за това как да станете партньор или дистрибутор на Vtiger можете да намерите на следващата страница https://www.vtiger.com/vtiger-partnerships/.

2. Неразрешено използване на търговски марки Vtiger

А. Общи положения

Неразрешеното използване на търговските марки или марки Vtiger, които са сходни с объркване, може да представлява нарушение на правата на марката Vtiger и е строго забранено. Без изричното предварително писмено съгласие на Vtiger, не може да се използва Vtiger търговска марка по начин, който предполага принадлежност или спонсорство от Vtiger.

Б. Марки на трети страни

Освен ако изрично не е упълномощено от Vtiger в писмена форма, трети страни обикновено не могат да използват никакви търговски марки Vtiger като част от техните имена, търговски марки или лога. С други думи, никое физическо или юридическо лице не може да комбинира търговска марка Vtiger с търговска марка на трета страна без изричното предварително писмено съгласие на Vtiger.

Никоя трета страна не може да назове или преименува свой продукт или услуга, за да включи думата "Vtiger" без изричното предварително писмено съгласие на Vtiger. Освен това, никоя трета страна не може да претендира за никакво право да регистрира или да се опита да регистрира търговска марка на която и да е територия, ако въпросната търговска марка включва "Vtiger" или по някакъв друг начин е подобна на която и да е търговска марка Vtiger.

В случай че Vtiger разреши писмено някоя от горепосочените употреби, търговската марка Vtiger трябва да бъде поне толкова голяма, колкото търговската марка или логото на другото дружество.

В. Интернет домейн имена

Никоя трета страна не може да регистрира или да се опита да регистрира име на интернет домейн, което включва "Vtiger" или някоя от търговските марки на Vtiger, или марки, които са объркващо сходни с търговските марки Vtiger.

D. Увреждаща употреба

Търговските марки Vtiger не могат да бъдат използвани по начин или по отношение на продукти, които ще намалят стойността на търговските марки Vtiger или по друг начин ще увредят или повредят целостта, репутацията или добрата воля на марката Vtiger, включително (без ограничение) използването по неетичен начин, обидно, пренебрежително, клеветническо, незаконно или в лош вкус.

3. Указания за правилно използване на търговските марки Vtiger

A. Таблица на Vtiger Mark

Vtiger, монета дума и нейните лога (мопс марка и логото на облака) са регистрирани търговски марки на Vtiger Systems India Private Limited, и тези търговски марки са регистрирани в повече от 30 страни по света, включително Индия, САЩ, Великобритания, Европейския съюз и Австралия.

Регистрирани търговски марки

Други търговски марки:

VTIGER® CRM

VTIGER® BLOG

VTIGER® ДИСКУСИИ

VTIGER® MARKETPLACE

VTIGER® CERTIFIED PARTNER

ДОСТАВЧИК ЗА РЕШЕНИЕ VTIGER®

VTIGER® EXTENSIONS STORE

ВТИГЕР® ЗАВЪРШВАНЕ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

VTIGER® ЗАВЪРЗВАНЕ ЗА ГРЪБ

VTIGER® ЗАПАЛВАНЕ ЗА FIREFOX

VTIGER® CONNECTOR ЗА ОБМЕН

Изчисление AI ™

Vtiger Calculus ™

Ботус смятане ™

B. Правилна употреба на търговската марка

1. Винаги използвайте Vtiger търговски марки като подходящи прилагателни. Търговската марка е прилагателно и не трябва да се използва като глагол или съществително или в форма на притежание или множествено число.

Примери за правилна употреба: Vtiger CRM, Vtiger On Demand, Vtiger код, Vtiger изходен код, Vtiger двоични файлове, Vtiger подкрепа, Vtiger услуги, Vtiger партньор.

Примери за неправилно използване: Изходен код на Vtiger, Vtigers

2. Не променяйте търговските марки на Vtiger. Когато използвате търговска марка Vtiger, никога не променяйте правописа, добавяйте тирета, направете една дума две, или използвайте притежателна или множествена форма на търговската марка Vtiger. Не съкращавайте търговската марка Vtiger, за да създадете съкращение.

3. Имена на компанията, продукта или услугата: Не използвайте Vtiger търговски марки или потенциално объркващи варианти като всички или част от имената на вашата фирма, продукт или услуга. Ако желаете да отбележите връзката на вашите продукти или услуги с продуктите или услугите на Vtiger, моля използвайте подходяща линия за етикети, както е описано по-горе. Например "XYZ за Vtiger CRM" не "VtigerXYZ или XYZ Vtiger"

В. Осигуряване на символи за предупреждение за търговски марки

Когато използвате търговска марка Vtiger, трябва да използвате правилни символи за търговска марка. Търговска марка Vtiger, която е регистрирана, трябва да носи символа ®. Всички предстоящи търговски марки на Vtiger трябва да носят символа ™. Тези символи предоставят уведомление на трети страни за правата на Vtiger в неговите търговски марки.

Г. Декларация за правилно приписване

Всички търговски марки Vtiger, които се използват от трети страни, трябва да бъдат приписани на Vtiger Systems с нашата стандартна декларация за признаване на търговска марка. Изявлението винаги трябва да бъде пълно изречение и обикновено се поставя на видимо място в материала, посочващ търговските марки на Vtiger, например, на страницата с авторските права, на последната страница на материала, в долната част на уеб страницата, на страницата на политиката за запазени марки на уебсайта или върху опаковката на продукта.

4. Разни

A. Лицензодатели на трети страни

Някои продукти на Vtiger включват технология, използвана по лиценз от трети страни лицензодатели. Не трябва да използвате такава търговска марка на трета страна без изрично разрешение от собственика. Тази политика за запазените марки е ограничена само до търговските марки Vtiger и не се прилага за марки, притежавани от трети страни.

Б. Злоупотреба с търговски марки Vtiger от други

Ако научите за всякакви употреби на търговски марки, които са сходни с търговската марка Vtiger, моля уведомете Vtiger, като изпратите имейл до [имейл защитен]. По същия начин, ако научите за използването на търговска марка Vtiger, която нарушава някое от описаните по-горе правила, включително невъзможността да се идентифицират търговските марки на Vtiger като принадлежащи към Vtiger, моля, уведомете ни на адрес [имейл защитен]. Ако е възможно, моля, предоставете копие от статията или друг носител, в който е налице нарушението на търговската марка.

В. Промени в указанията за използване на запазени марки

Vtiger може да добавя, променя, актуализира или променя тези насоки или търговските марки на Vtiger, като публикува такова добавяне, промяна, актуализация или промяна на този уебсайт. Всяка такава промяна, актуализация или промяна ще влязат в сила веднага след публикуването им на уебсайта.

Г. Въпроси и запитвания

Последна промяна: декември 15, 2017