Servicevoorwaarden van Vtiger

Bijgewerkt: 11 maart 2024.

DIT IS EEN OVEREENKOMST TUSSEN U OF DE ENTITEIT DIE U VERTEGENWOORDIGT (hierna "U" of "Uw") EN Vtiger Systems (India) Private Limited (hierna "Vtiger" of "Onze" of "Wij" of "Ons") BEHEER UW GEBRUIK VAN Vtiger Cloud-softwareservices. Deze Overeenkomst bestaat uit de volgende algemene voorwaarden (hierna de "Voorwaarden").

Opmerking: we werken deze voorwaarden regelmatig bij. Als u een actief Vtiger-abonnement heeft, zullen we u via e-mail of in-app-melding op de hoogte stellen wanneer we het updaten. U kunt gearchiveerde versies van de voorwaarden vinden hier.

1. Definities

De volgende woorden en zinnen hebben gedefinieerde betekenissen:

 • “Gelieerde onderneming” betekent een entiteit die direct of indirect zeggenschap heeft over, wordt gecontroleerd door of onder gemeenschappelijke controle staat met de betreffende entiteit.
 • "Gebruikersgegevens" betekent informatie met betrekking tot een persoon die Vtiger Services gebruikt.
 • “Vertrouwelijke informatie” betekent alle informatie die mondeling of schriftelijk door een partij (“Bekendmakende Partij”) aan de andere partij (“Ontvangende Partij”) wordt bekendgemaakt en die als vertrouwelijk wordt aangemerkt of die redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden opgevat gezien de aard van de informatie en de omstandigheden van openbaarmaking.
 • "Klantgegevens" of "Uw gegevens" betekent alle door de Klant verstrekte gegevens die Vtiger namens de Klant verwerkt als gegevensverwerker tijdens het verlenen van Services.
 • “Persoonlijke Klantgegevens” betekent Klantgegevens met betrekking tot een persoon of entiteit (waarbij de informatie van de entiteit dezelfde bescherming krijgt als Persoonsgegevens onder de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming).
 • “Data Processing Addendum” (DPA) betekent het addendum dat de verwerking van klantgegevens regelt.
 • “Documentatie” betekent de online gebruikershandleidingen, documentatie en hulp- en trainingsmateriaal voor de Vtiger-diensten, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt, toegankelijk op www.vtiger.com of andere door ons aangewezen websites.
 • “Bestelformulier” betekent een besteldocument of online bestel- of abonnementsactivatie waarin de hieronder te leveren Diensten worden gespecificeerd en dat wordt aangegaan tussen U en Ons of een van Onze Gelieerde Ondernemingen, inclusief eventuele addenda en aanvullingen daarop. Door hieronder een Bestelformulier aan te gaan, gaat een Partner ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst alsof hij een oorspronkelijke partij hierbij is.
 • “Verwerking” betekent elke bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd op Klantgegevens en Persoonsgegevens, al dan niet op automatische wijze, zoals het verzamelen, vastleggen, organiseren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaar maken door verzending , verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, uitlijnen of combineren, blokkeren, wissen of vernietigen.
 • “Diensten” betekent de producten en Diensten die door U zijn besteld op basis van een Bestelformulier of die u gratis (indien van toepassing) of tijdens een gratis proefperiode zijn verstrekt en die door Ons online beschikbaar zijn gesteld, inclusief bijbehorende offline en mobiele componenten, zoals beschreven in de documentatie. “Diensten” sluiten Inhoud en Applicaties van Derden uit.
 • “Subverwerker betekent elke verwerker die is ingeschakeld door Vtiger, door een lid van de Vtiger Group of door een andere subverwerker.
 • “Servicevoorwaarden” betekent dit document.
 • “Vtiger” betekent de Vtiger Systems India Private Limited (“Vtiger”), een Indiase onderneming met hoofdkantoor op nummer 18, 20th Main, 2nd Block, Rajajinagar, Bangalore - 560010, Karnataka, India of een dochteronderneming van Vtiger, zoals van toepassing.

2. Acceptatie van de voorwaarden

U moet de wettelijke leeftijd hebben om een ​​bindende overeenkomst aan te gaan om de Voorwaarden te accepteren. Als u niet akkoord gaat met de Voorwaarden, gebruik dan geen van onze Services. U kunt de Voorwaarden accepteren door een selectievakje aan te vinken of op een knop te klikken die aangeeft dat u akkoord gaat met de voorwaarden, of door onze Services daadwerkelijk te gebruiken. Werknemers of dochterondernemingen van bedrijven die diensten aanbieden die rechtstreeks concurreren met een van de services van Vtiger, zijn uitdrukkelijk verboden om toegang te krijgen tot Vtiger Services voor concurrerend onderzoek of gerelateerde activiteiten.

3. Diensten

3.1 Gratis proefversie

We bieden nieuwe klanten een licentie om ons product gratis ("Trial") voor een beperkte periode uit te proberen. U bent niet verplicht om een ​​abonnement te nemen om een ​​betaalde Service te gebruiken als gevolg van uw abonnement op Trial.

3.2 Beta Services

We kunnen bepaalde Services aanbieden als gesloten of open bèta-Services ("Bèta Service" of "Beta Services") met het doel deze te testen en te evalueren. U stemt ermee in dat wij de enige autoriteit en discretie hebben om de periode voor het testen en evalueren van Beta Services te bepalen. Wij zullen als enige oordelen over het succes van dergelijke tests en de eventuele beslissing om de Beta Services aan te bieden als commerciële services. U bent niet verplicht om een ​​abonnement te nemen om een ​​betaalde Service te gebruiken als gevolg van uw abonnement op een Beta Service. We behouden ons het recht voor om op enig moment en van tijd tot tijd, tijdelijk of permanent, alle Beta-services geheel of gedeeltelijk stop te zetten, met of zonder kennisgeving aan U. U stemt ermee in dat Vtiger niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige schade die verband houdt met, voortvloeit uit of wordt veroorzaakt door de wijziging, opschorting of beëindiging van een van de bèta-diensten om welke reden dan ook.

3.3 Betaalde gebruikersabonnementen

Tenzij anders aangegeven (i) worden Diensten gekocht als Gebruikersabonnementen en mogen ze worden geopend door niet meer dan het opgegeven aantal Gebruikers, (ii) kunnen extra Gebruikersabonnementen worden toegevoegd tijdens de abonnementsperiode tegen dezelfde prijzen als die voor de reeds bestaande abonnementen, pro rata voor de rest van de abonnementsperiode die van kracht is op het moment dat de extra Gebruikersabonnementen worden toegevoegd, en (iii) de toegevoegde Gebruikersabonnementen eindigen op dezelfde datum als de reeds bestaande abonnementen. Gebruikersabonnementen zijn bedoeld voor aangewezen gebruikers en kunnen niet worden gedeeld of gebruikt door meer dan één gebruiker, maar kunnen opnieuw worden toegewezen aan nieuwe gebruikers die voormalige gebruikers vervangen die niet langer permanent gebruik van de services nodig hebben.

3.4 Gratis edities

We kunnen gratis diensten aanbieden. Gebruik van gratis services is onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst. Houd er rekening mee dat gratis services kosteloos aan u worden geleverd tot bepaalde limieten zoals beschreven in de documentatie. Gebruik boven deze limieten vereist Uw aankoop van extra bronnen of Services. U gaat ermee akkoord dat Vtiger naar eigen goeddunken uw toegang tot de gratis services of een deel daarvan kan beëindigen.

4. Beperkingen voor gebruik

Je zal niet:

 1. De Services overdragen of anderszins beschikbaar stellen aan een derde partij
 2. Geef elke service op basis van de services zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
 3. Gebruik de links naar sites van derden zonder akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van hun website
 4. Plaats links naar sites van derden of gebruik hun logo, bedrijfsnaam, etc. zonder hun voorafgaande schriftelijke toestemming of
 5. Gebruik de Services voor illegale doeleinden of voor de overdracht van materiaal dat onwettig is, lasterlijk, intimiderend, lasterlijk, inbreuk maakt op andermans privacy, beledigend, bedreigend, schadelijk, vulgair, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is, beledigt religieuze gevoelens, bevordert racisme , virussen bevat, of virussen die inbreuk maken op of mogelijk inbreuk maken op intellectuele eigendommen of andere rechten van een ander.
 6. Gebruik de Services voor het verzenden van "ongewenste e-mail", "spam", "kettingbrieven", "phishing" of ongevraagde massale verspreiding van e-mail.

We behouden ons het recht voor om uw toegang tot de Services te beëindigen als er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat u de Services hebt gebruikt voor illegale of ongeautoriseerde activiteiten.

5. Verplichtingen van de gebruiker

5.1 Vereisten

U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van toegang tot internet en de respectieve apparatuur die nodig is om de Services te gebruiken.

5.2 Meldingsverplichtingen

U gaat akkoord met:

 1. Geef waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf, zoals gevraagd door het aanmeldingsproces; en
 2. onderhoud en actualiseer de informatie die wordt verstrekt tijdens het aanmelden om het waar, nauwkeurig, actueel en volledig te houden.

Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, verouderd of onvolledig is, of als Vtiger goede gronden heeft om te vermoeden dat dergelijke informatie niet juist, onnauwkeurig, verouderd of onvolledig is, kan Vtiger uw abonnement beëindigen en huidig ​​of toekomstig gebruik van enige of alle services.

Door 5.3 verzonden inhoud

U gaat ermee akkoord dat u alleen verantwoordelijk bent voor de inhoud van uw uitzendingen via de Services.

5.4 Gebruik van extensies

Wanneer u een Vtiger-extensie inschakelt die uw gegevens kopieert, wijzigt of weergeeft, als door u redelijkerwijs kan worden afgeleid dat Vtiger door deze extensie moet worden geopend, gekopieerd, gedistribueerd, opgeslagen, verzonden of opnieuw geformatteerd om de functie uit te voeren door de verlenging verleent u Vtiger het recht om dit te doen om u de toegevoegde functionaliteit te bieden.

Wanneer u een Vtiger-extensie inschakelt die verbinding maakt met een applicatie of dienst van een derde, erkent u dat u akkoord gaat met de servicevoorwaarden van derden en verleent u Vtiger toestemming voor toegang, kopiëren, opnieuw formatteren, verzenden en beschikbaar stellen aan de derde partij. partij in kwestie, alle gegevens die deze derde nodig heeft om Services aan U te leveren. Verder vrijwaart u Vtiger voor enige aansprakelijkheid in verband met de toegang van de derde tot en het gebruik van de gegevens die namens u zijn verstrekt.

5.5 Privacybeleid

Gebruikersgegevens die u aan Vtiger verstrekt via de Service wordt beheerst door het Privacybeleid van Vtiger CRM. Uw verkiezing om de Service te gebruiken, geeft aan dat u akkoord gaat met de voorwaarden van de Vtiger CRM Privacy Policy.

5.6 Veilig gebruik

U bent verantwoordelijk voor het veilige gebruik van de Services. Dit omvat het beveiligen van de aanmeldingsreferenties van uw account, het beschermen van de veiligheid van uw gegevens tijdens het transport van en naar de services en het nemen van de juiste stappen om uw geüploade gegevens veilig te versleutelen of exporteren naar de services. U bent er bovendien verantwoordelijk voor dat u niet per ongeluk privé-inhoud openbaar toegankelijk maakt.

U stemt ermee in commercieel redelijke inspanningen te leveren om ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Services te voorkomen, en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen [e-mail beveiligd] dergelijke ongeoorloofde toegang of gebruik. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor verlies of schade die voortvloeit uit ongeoorloofde toegang tot en/of gebruik van uw gebruikersaccount.

5.7 Legaliteit van gegevens

U bent verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, kwaliteit en legaliteit van uw gegevens en de middelen waarmee u uw gegevens hebt verkregen.

5.8 Naleving van lokale wetgeving

U stemt ermee in om Services alleen te gebruiken in overeenstemming met de documentatie en toepasselijke wetten en overheidsvoorschriften.

5.9 Compatibiliteit van andere gebruikers

Als u namens uw bedrijf instemt, bent u verantwoordelijk voor de naleving door andere gebruikers van het account bij deze overeenkomst.

Als gebruikers in uw abonnement de voorwaarden van deze overeenkomst schenden, kan Vtiger uw abonnement beëindigen en het huidige of toekomstige gebruik van een of alle services weigeren.

6. Verplichtingen van Vtiger

6.1 Beveiliging

Vtiger zal administratieve en technische waarborgen handhaven voor de bescherming van de beveiliging, vertrouwelijkheid en integriteit van Uw Gegevens. Die waarborgen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, maatregelen om toegang tot, gebruik, wijziging of openbaarmaking van Uw gegevens door ons personeel te voorkomen, met uitzondering van (a) om de Services te leveren en service- of technische problemen te voorkomen of aan te pakken, (b) zoals afgedwongen door wet in overeenstemming met de onderstaande paragraaf "Vertrouwelijkheid: verplichte openbaarmaking", of (c) zoals uitdrukkelijk schriftelijk door u toegestaan.

6.2 Privacy van gebruikersgegevens

Vtiger verbindt zich ertoe de persoonlijke informatie met betrekking tot de individuele gebruikers van de dienst te beschermen en stemt in met de voorwaarden die zijn gedefinieerd in het Privacybeleid.

6.3 Privacy van klantgegevens en persoonlijke gegevens

Wanneer uw gebruik van services de verwerking omvat van persoonlijke klantgegevens zoals beschreven in de DPA, zijn de voorwaarden van het gegevensverwerkingaddendum ("DPA") van toepassing op dergelijke verwerking (neem contact op met Vtiger om DPA te ondertekenen) en worden opgenomen in deze overeenkomst vanaf de datum waarop u de DPA ondertekent in overeenstemming met de instructies daarin.

6.4 beschikbaarheid

We zullen commercieel redelijke inspanningen verrichten om de online gekochte Services 24 uren per dag beschikbaar te maken, 7 dagen per week, behalve: (i) geplande downtime (waarvan we vooraf elektronische kennisgeving zullen geven), en (ii) eventuele onbeschikbaarheid veroorzaakt door omstandigheden die buiten onze redelijke controle liggen, waaronder bijvoorbeeld een daad van God, overheidshandeling, overstroming, brand, aardbeving, burgerlijke onrust, terreurdood, staking of ander arbeidsprobleem (anders dan een waarbij Onze medewerkers zijn betrokken), Infrastructuur of internet serviceprovider mislukken of vertraging, Non-Vtiger-toepassing of denial-of-service-aanval.

7. Vergoedingen, betalingen, annuleringen en restituties

7.1 Automatische verlenging en herziening van kosten

Als u het betaalde abonnement activeert nadat uw gratis proefperiode is afgelopen en aan het einde van elke abonnementsperiode voor Vtiger CRM Cloud, worden abonnementen automatisch verlengd en wordt de betaling verwerkt via de betaalmethode die is ingevoerd in het gedeelte Vtiger CRM Cloud Billing. We behouden ons het recht voor om abonnementskosten te wijzigen en kosten in rekening te brengen voor het gebruik van services die momenteel gratis beschikbaar zijn.

7.2-kosten worden niet terugbetaald

U betaalt alle kosten vermeld in Bestelformulieren. Tenzij anders vermeld hierin of in een Bestelformulier, (i) zijn de vergoedingen gebaseerd op gekochte Services en niet op feitelijk gebruik, en (ii) zijn betalingsverplichtingen niet-opzegbaar en kunnen betaalde vergoedingen niet worden gerestitueerd.

7.3 Facturatie- en betalingsgegevens

Kosten worden maandelijks / jaarlijks vooruit gefactureerd en anders in overeenstemming met het relevante bestelformulier. Tenzij anders vermeld in het Bestelformulier, zijn de kosten netto 30 dagen verschuldigd vanaf de factuurdatum. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van volledige en nauwkeurige facturering en contactinformatie aan Ons en om Ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in dergelijke informatie.

Vtiger maakt gebruik van externe dienstverleners om de betalingsverwerking af te handelen. Het is deze dienstverleners echter niet toegestaan ​​de betaalrekeninggegevens van de Klant op te slaan, te bewaren of te gebruiken, behalve om de betalingsgegevens voor Vtiger te verwerken. Voor betalingen in USD, BRL, CAD, GBP, EURO, ZAR, SGD en AUD vindt facturering plaats onder de naam "Applibase DBA Vtiger". U moet erkennen en ermee akkoord gaan dat de betalingsmethode die u op uw factureringspagina selecteert, in rekening wordt gebracht voor alle betalingen die via de Service worden gedaan. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van volledige en nauwkeurige facturerings- en contactinformatie aan Ons en voor het op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in dergelijke informatie.

7.4 Betaling met creditcard of PayPal

Als u met een creditcard of PayPal betaalt, machtigt u ons om uw creditcard- of bankrekeningnummer of PayPal-rekening in rekening te brengen voor alle kosten die tijdens de abonnementsperiode verschuldigd zijn. U machtigt ons om een ​​derde partij te gebruiken om betalingen te verwerken en geeft toestemming voor de openbaarmaking van uw betalingsinformatie aan die derde partij.

7.5 restituties

Voor betalingen voor toekomstige perioden geldt dat als er binnen 10 dagen na betaling een terugbetalingsverzoek wordt ingediend, Vtiger een volledige terugbetaling aanbiedt. Voor betalingen die voor afgelopen periodes zijn gedaan, vindt geen restitutie plaats. Betalingen voor extra opslag, boosterpakketten, add-ons, migratie, kickstart en trainingservicekosten worden niet gerestitueerd zodra de service is gestart.

7.6 betalingskeuringen en opschorting van account

Als Vtiger de betaling voor een factuur niet kan verwerken, zal Vtiger het de komende 14 dagen opnieuw proberen. Indien de betaling niet binnen 14 dagen is ontvangen, zal Vtiger de account op de 15e dag opschorten. Om uw account opnieuw te activeren, kunt u eenvoudig de openstaande factuur(en) betalen. Als uw account niet binnen 45 dagen na de opschorting is geactiveerd, wordt uw exemplaar verwijderd. Een archief zal nog 30 dagen beschikbaar zijn.

7.7 annuleringen

Je kunt dit abonnement op elk moment beëindigen via het bovengenoemde gedeelte Facturering. Annuleringen die worden gedaan vóór het einde van een abonnementsperiode, stoppen de automatische verlenging van uw Vtiger CRM Cloud-abonnement aan het einde van de abonnementsperiode. Uw account blijft actief tot het einde van de abonnementsperiode die al is betaald. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het gebruik van een service tenzij u zich heeft aangemeld voor een betaald abonnement.

Back-up en restauratie van 7.8

Als uw betaalde account is gesloten en als een archief beschikbaar is om te herstellen vanuit het archief, zijn er een herstelvergoeding voor $ 75 rekening verschuldigd, naast onbetaalde facturen.

 • Voor betaalde accounts worden de dagelijkse back-ups van de afgelopen 7 dagen bewaard en de zondagse back-ups van de afgelopen 4 weken.
 • Voor proef- en gratis accounts worden de dagelijkse back-ups de afgelopen 7 dagen bewaard.

In het geval dat uw CRM-gegevens ongewenst verloren gaan of gewijzigd worden, kunt u ons vragen om uw huidige CRM-gegevens te vervangen door een van die back-ups voor een vergoeding van $ 75 per verzoek, door ons te e-mailen op [e-mail beveiligd] en inclusief de reden voor het verzoek en de datum van de back-up die u wilt terugzetten naar uw instantie. Herstelacties wissen alle nieuwe CRM-gegevens die zijn gemaakt en herstellen alle wijzigingen die zijn aangebracht in bestaande CRM-gegevens na de datum van de back-up die is hersteld. Restauratie is mogelijk niet altijd beschikbaar. Als u bijvoorbeeld de toestemmingsmodule in Vtiger CRM inschakelt en vervolgens een back-up aanvraagt, is herstel mogelijk niet beschikbaar.

7.9 Betalingsgeschillen

Vtiger beoordeelt en reageert op betalingsgeschillen die zijn ingediend bij: [e-mail beveiligd] adres. We zullen echter onze rechten onder het gedeelte "Opnieuw betalen en accountopschorting" hierboven niet uitoefenen als u de toepasselijke kosten redelijkerwijs en te goeder trouw betwist en ijverig meewerkt om het geschil op te lossen.

7.10 omzetbelasting

Alle kosten zijn exclusief belastingen, die Wij indien van toepassing in rekening zullen brengen. U gaat ermee akkoord alle belastingen te betalen die van toepassing zijn op Uw gebruik van de abonnementsdienst en andere Diensten. Voor toepasselijke landen en belastingtarieven verwijzen wij u naar het volgende webadres: https://help.vtiger.com/article/153320345-Applicable-Taxes-for-Vtiger-Billing

7.11 toekomstige functionaliteit

U gaat ermee akkoord dat uw aankopen niet afhankelijk zijn van de levering van toekomstige functies of functies, of afhankelijk zijn van mondelinge of schriftelijke openbare opmerkingen die door ons zijn gemaakt met betrekking tot toekomstige functionaliteit of functies.

7.12 Aankopen bij Vtiger Partners

Klanten kunnen diensten, software of mobiele apps van derden kopen wederverkopers die geautoriseerde partners van Vtiger zijn. Deze partners staan ​​algemeen bekend als Channel Partners. In dergelijke gevallen moeten klanten een afzonderlijke overeenkomst aangaan met de Channel Partner. Het is belangrijk op te merken dat klanten onderworpen zijn aan dezelfde servicevoorwaarden als beschreven in de hoofdovereenkomst (deze servicevoorwaarden) met Vtiger. Alle vergoedingen, inclusief belastingen, zijn betaalbaar aan de Channel Partner volgens de voorwaarden die zijn overeengekomen tussen de Klant en de Channel Partner. In geval van terugbetalingen is het de verantwoordelijkheid van de kanaalpartner om de klant te betalen, en niet Vtiger.

8. Abonnementstermijn, beëindiging en opschorting

8.1 Termijn en verlenging

Uw initiële inschrijvingsperiode wordt gespecificeerd in uw bestelling en uw abonnement wordt automatisch verlengd voor de kortste van de abonnementsperiode of een jaar. Om een ​​verlenging van het abonnement te voorkomen, moet u het abonnement opzeggen. Als u producten toevoegt tijdens de Abonnementsperiode, zullen de vergoedingen voor deze extra producten evenredig zijn en zij zullen samen met Uw abonnement worden verlengd, tenzij anders aangegeven in Uw Bestelling.

De Vtiger CRM Cloud-service wordt geleverd met de gratis e-mailcredits. U kunt extra e-mailcredits kopen. Als u kiest voor een Pay as You Go-abonnement, worden de e-mailcredits van het plan toegevoegd aan uw CRM-abonnement. Pay as You Go heeft de laatste 12 maanden credits gekocht. Als u maandelijkse abonnementen kiest, worden de e-mailcredits van het plan elke maand automatisch aan uw CRM-abonnement toegevoegd. Het gebruik wordt opnieuw ingesteld aan het begin van elke betalingscyclus.

8.2 Opschorting en beëindiging van betaalde accounts

We kunnen uw gebruikersaccount opschorten of tijdelijk de toegang tot een hele of een deel van een dienst uitschakelen in het geval van vermoede illegale activiteiten of verzoeken van wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties. Bezwaren tegen opschorting of deactivering van gebruikersaccounts moeten worden ingediend bij: [e-mail beveiligd] binnen dertig dagen na kennisgeving van de schorsing. We kunnen een opgeschort of uitgeschakeld gebruikersaccount na dertig dagen beëindigen. We zullen ook Uw gebruikersaccount op Uw verzoek beëindigen. Daarnaast behouden we ons het recht voor om uw gebruikersaccount te beëindigen en de services te weigeren als u redelijkerwijs kunt vermoeden dat u de voorwaarden hebt geschonden, en om uw toegang tot een bètaservice te beëindigen in geval van onverwachte technische problemen of stopzetting van de bètaservice. Beëindiging van het gebruikersaccount omvat het weigeren van toegang tot alle Diensten, het verwijderen van informatie in uw gebruikersaccount zoals uw e-mailadres en wachtwoord en het verwijderen van alle gegevens in uw gebruikersaccount.

8.3 Opschorting en beëindiging van gratis services

We kunnen de gratis services die we leveren op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving opschorten, beperken of beëindigen. Als u zich voor 60-dagen niet aanmeldt bij uw account, beschouwen we uw account als "inactief" en behouden u het recht om uw account te beëindigen en uw gebruikers en gegevens te verwijderen.

De leereditie wordt aan het einde van de 6e maand na de aanmeldingsdatum verwijderd.

9. Gegevensbezit

9.1 Data Ownership

We respecteren uw recht op eigendom van inhoud en gegevens die door u zijn gemaakt of opgeslagen. U bent eigenaar van de inhoud die door u is gemaakt of opgeslagen. Tenzij u dit uitdrukkelijk hebt toegestaan, verleent uw gebruik van de Services Vtiger of een van haar partners niet de licentie om de door u gecreëerde inhoud te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen of te verspreiden of opgeslagen in uw gebruikersaccount voor de commerciële marketing van Vtiger. of een soortgelijk doel. Maar u verleent Vtiger toestemming om de inhoud van uw gebruikersaccount uitsluitend te openen, te kopiëren, op te slaan, te herformatteren met als doel de Services aan u te leveren.

9.2 Voorbeeldbestanden en toepassingen

Vtiger kan voorbeeldgegevens en -bestanden verstrekken om aan te tonen dat het mogelijk is om de Services effectief voor specifieke doeleinden te gebruiken. De informatie in dergelijke voorbeeldbestanden en -toepassingen bestaat uit willekeurige gegevens. Vtiger geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de juistheid, bruikbaarheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de informatie of de voorbeeldbestanden en toepassingen.

9.3. Gegevenslocatie en subverwerkers

9.3.1 Gegevenslocatie: Na aanmelding wordt uw CRM-account gehost in een datacenter in de dichtstbijzijnde regio, bepaald aan de hand van uw IP-adres. Als uw IP-adres tijdens het aanmelden wordt gemaskeerd, kan onze workflow uw gegevens buiten uw rechtsgebied hosten, omdat we afhankelijk zijn van uw IP-adres om uw regio of land nauwkeurig te bepalen voor doeleinden van accounttoewijzing. Elke discrepantie tussen uw werkelijke locatie en de informatie die tijdens de aanmelding wordt verstrekt, kan ertoe leiden dat uw exemplaar in een andere regio wordt gehost.

Als u uw CRM-exemplaar wilt migreren naar een andere regio die door Vtiger wordt aangeboden, moet de accounteigenaar een e-mail sturen [e-mail beveiligd] met vermelding van hun CRM INSTANCE-URL.

9.3.2 Subverwerkers en gegevenshosting: Wij maken gebruik van subverwerkers om te helpen bij de opslag en verwerking van gegevens. Deze subverwerkers zijn zorgvuldig geselecteerd en voldoen aan onze strenge normen op het gebied van beveiliging en gegevensprivacy. Een volledige lijst van onze huidige subverwerkers en hun locaties is beschikbaar op de Vtiger-website op https://www.vtiger.com/policy-legal-center/vtiger-sub-processors/. Door onze diensten te gebruiken, stemt u ermee in om subverwerkers te gebruiken en uw gegevens naar hun datacenters of servers over te dragen, indien nodig om aan de servicevereisten te voldoen.

10. Communicatie van Vtiger

De Service kan bepaalde berichten van Vtiger bevatten, zoals serviceaankondigingen, administratieve berichten en nieuwsbrieven. U begrijpt dat deze berichten worden beschouwd als onderdeel van het gebruik van de Services. Als onderdeel van ons beleid om u volledige privacy te bieden, bieden wij u ook de mogelijkheid om u af te melden voor het ontvangen van nieuwsbrieven van ons. U kunt zich echter niet afmelden voor het ontvangen van serviceaankondigingen en administratieve berichten.

11. Vertrouwelijkheid

11.1 Vertrouwelijke informatie

Uw vertrouwelijke informatie omvat uw gegevens; Onze Vertrouwelijke Informatie omvat onze Diensten; en Vertrouwelijke informatie van elke partij bevat de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst en alle Bestelformulieren (inclusief prijzen), evenals bedrijfs- en marketingplannen, technologie en technische informatie, productplannen en ontwerpen en bedrijfsprocessen die door deze partij zijn bekendgemaakt. Vertrouwelijke informatie bevat echter geen informatie die (i) algemeen bekend is of wordt bij het publiek zonder inbreuk te maken op enige verplichting jegens de Bekendmakende Partij, (ii) bekend was bij de Ontvangende Partij voordat deze openbaar werd gemaakt door de Bekendmakende Partij zonder niet-nakoming van enige verplichting jegens de Bekendmakende Partij; (iii) is ontvangen van een derde partij zonder inbreuk op enige verplichting verschuldigd aan de Bekendmakende Partij, of (iv) onafhankelijk ontwikkeld door de Ontvangende Partij.

11.2 Bescherming van vertrouwelijke informatie

De Ontvangende Partij zal dezelfde mate van zorg gebruiken die zij gebruikt om de vertrouwelijkheid van haar eigen vertrouwelijke informatie van dezelfde aard (maar niet minder dan redelijke zorg) te beschermen (i) geen Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij te gebruiken voor enig doel buiten de reikwijdte van deze Overeenkomst, en (ii) tenzij anders schriftelijk is toegestaan ​​door de Bekendmakende Partij, om de toegang tot Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij te beperken tot die van medewerkers van haar en haar Gelieerde Ondernemingen en aannemers die deze toegang nodig hebben voor doeleinden die in overeenstemming zijn met deze Overeenkomst en die met de Ontvangende partij geheimhoudingsovereenkomsten hebben ondertekend die beschermingen bevatten die niet minder streng zijn dan die hierin. Geen van beide partijen zal de voorwaarden van deze Overeenkomst of enig Bestelformulier bekendmaken aan een derde partij anders dan haar Gelieerde Ondernemingen, juridisch adviseur zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, op voorwaarde dat een partij die een dergelijke openbaarmaking doet aan zijn Gelieerde Onderneming, juridisch adviseur of accountants blijf verantwoordelijk voor het naleven door een dergelijke partner, juridisch adviseur of accountant van deze sectie "Vertrouwelijkheid".

11.3 verplichte openbaarmaking

De Ontvangende Partij kan Vertrouwelijke Informatie van de Openbaarder bekendmaken in de mate waarin dit wettelijk verplicht is, mits de Ontvangende Partij de Bekendmakende Partij voorafgaande kennisgeving doet van de verplichte openbaarmaking (voor zover wettelijk toegestaan) en redelijke hulp bij de Bekendmakende Partij kosten, indien de Bekendmakende Partij de openbaarmaking wil betwisten. Indien de Ontvangende Partij wettelijk verplicht is om de Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij bekend te maken als onderdeel van een civiele procedure waarbij de Bekendmakende Partij partij is, en de Bekendmakende Partij de openbaarmaking niet betwist, vergoedt de Bekendmakende Partij de Ontvangende Partij voor haar redelijke kosten voor het samenstellen en verstrekken van veilige toegang tot die Vertrouwelijke informatie.

12. Beleid voor gegevensopslag en verwijdering van klanten

Met betrekking tot Klantgegevens is DPA die hierbij door verwijzing is opgenomen, van toepassing en stemmen de partijen ermee in zich te houden aan de voorwaarden die zijn gedefinieerd in DPA. Voor alle duidelijkheid, Vtiger is een gegevensverwerker die de gegevens namens de klant verwerkt ("gegevenscontroller").

12.1 Trial Accounts

Als een betaald abonnement niet binnen 12 dagen wordt aangemaakt nadat Uw proefperiode is voltooid, behouden wij ons het recht voor om de proefaccount en alle bijbehorende proefgegevens te verwijderen op of na de markering 12-dag.

12.2 Betaalde accounts

Gegevens in betaalde accounts die zijn geannuleerd of met een betalingsachterstap. Als we om welke reden dan ook niet in staat zijn om uw gewenste betaalmethode te factureren, behouden we ons het recht voor de toegang tot uw account binnen 15 dagen na de mislukte factureringspoging op te schorten en uw account, gebruikers en alle bijbehorende gegevens te verwijderen binnen 90 dagen van de eerste mislukte factureringspoging.

12.3 voor altijd gratis accounts

Als u zich niet 60 dagen of langer aanmeldt bij uw account, behouden we ons het recht voor om uw account te behandelen als "inactief" en uw account en alle bijbehorende gegevens permanent te verwijderen.

13. Verwijzingsprogramma's

Vtiger kan, naar eigen goeddunken, deelname aan verwijzingsprogramma's ter beschikking stellen die deelnemers belonen voor het verwijzen van cliënten naar Vtiger. Door deel te nemen aan deze programma's, stemt u ermee in om alle programmagerelateerde materialen, voorwaarden, details en overeenkomsten vertrouwelijk te houden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan ​​door Vtiger. Bovendien mogen verwijzingskoppelingen die door Vtiger ter beschikking worden gesteld voor dit programma mogelijk niet worden gebruikt voor tools die op enigerlei wijze koppelingen verkorten, wijzigen of volgen. Koppelingen kunnen bovendien niet worden overgedragen, verkocht of beschikbaar gemaakt voor het grote publiek, tenzij uitdrukkelijk toegestaan ​​door Vtiger. Als gebruikers gedrag vertonen dat in strijd is met deze voorwaarden, kan Vtiger de toegang tot het verwijzingsprogramma intrekken en alle door het programma verdiende beloningen intrekken.

14. Wijziging van servicevoorwaarden

We kunnen de Voorwaarden op elk moment wijzigen na kennisgeving aan U. U wordt per elektronische post op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen of door de wijzigingen op de servicevoorwaarden van de Website te publiceren. U kunt uw gebruik van de Services beëindigen als de Voorwaarden zodanig worden gewijzigd dat uw rechten aanzienlijk worden beïnvloed in verband met het gebruik van de Services. Uw voortgezet gebruik van de Dienst na kennisgeving van enige wijziging van de Voorwaarden wordt geacht Uw instemming met de gewijzigde Voorwaarden te zijn.

15. Intellectuele eigendomsrechten

15.1-eigendom

 1. We behouden alle rechten op onze technologie en gebruiksgegevens en onze diensten worden aangeboden als online oplossingen. Als klant is de toegang tot de onderliggende code beperkt. We kunnen vrijelijk alle suggesties, verzoeken om verbetering, aanbevelingen, correcties of andere feedback van u of andere gebruikers of eindgebruikers met betrekking tot onze producten of diensten gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren.
 2. De klant gaat ermee akkoord dat Vtiger zijn naam, logo en/of use-case in zijn marketingmateriaal mag gebruiken voor interne en externe doeleinden. Naar dit marketingmateriaal wordt verwezen als 'Promotiemateriaal', en de hierin verleende rechten zijn wereldwijd, eeuwigdurend en van toepassing in alle media. Als de klant er echter de voorkeur aan geeft dat zijn naam en logo niet worden gebruikt in het promotiemateriaal van Vtiger, kan hij verzoeken om dergelijk gebruik te stoppen door een e-mail te sturen [e-mail beveiligd]. Houd er rekening mee dat de verwerking van uw verzoek tot 30 dagen kan duren.
 3. Wij bezitten de exclusieve rechten op alle patenten, uitvindingen, auteursrechten, handelsmerken, domeinnamen, handelsgeheimen, knowhow en ander intellectueel eigendom met betrekking tot onze Diensten, inclusief onze websites. Auteursrechtwetten en -verdragen beschermen onze websites en al het gepubliceerde materiaal.

15.2 Gebruiksgegevens

Vtiger kan productgebruiksgegevens verzamelen om de service te verbeteren en klanten te helpen meer functies te gebruiken. De gebruiksgegevens houden alleen de uitgevoerde acties bij en slaan geen klantspecifieke vertrouwelijke gegevens op. Deze gegevens worden alleen gebruikt door Vtiger en de door de klant geautoriseerde partner. Deze Gebruiksgegevens worden gedeeld op grond van artikel 11 (Vertrouwelijkheid) van de Overeenkomst.

16. Afwijzing van garanties

U BEGRIJPT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VOOR EIGEN RISICO IS. DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD OP EEN AS-IS-AND-AS-AVAILABLE BASIS. VTIGER WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. VTIGER GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE DIENSTEN ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF VIRUSVRIJ ZIJN. HET GEBRUIK VAN MATERIAAL DAT GEDOWNLOADT OF VERKREGEN WORDT VIA HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, IS OP EIGEN BEOORDELINGSVRIJHEID EN RISICO EN U ZAL UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM, MOBIELE TELEFOON, DRAADLOOS APPARAAT OF GEGEVENS DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF DE DOWNLOAD VAN EEN DERGELIJK MATERIAAL. GEEN ADVIES OF INFORMATIE, HETZIJ SCHRIFTELIJK NOCH MONDELING, DOOR U VERKREGEN VAN VTIGER, HAAR WERKNEMERS OF VERTEGENWOORDIGERS ZAL EEN GARANTIE MAKEN DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DE VOORWAARDEN IS VERMELD

17. Beperking van aansprakelijkheid

17.1-limieten voor aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZAL DE SAMENGESTELDE AANSPRAKELIJKHEID VAN VTIGER EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN AAN U EN UW GELIEERDE ONDERNEMINGEN MET BETREKKING TOT ENIGE DIENST, DIRECTE OF INDIRECTE, DE DOOR U BETAALDE KOSTEN BETREFFEN IN DE TWAALF MAANDEN DIE AAN HET EERSTE INCIDENT VOORAFGAAN, WAARVAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOORKOMT ONTSTOND. DE BOVENSTAANDE BEPERKING ZAL VAN TOEPASSING ZIJN OF EEN ACTIE IN CONTRACT OF ONRECHTMATIG IS, ONGEACHT DE AANSPRAKELIJKHEIDSTHOUW, MAAR ZAL DE BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN UW EN UW PARTNERS NIET BEPERKEN IN HET KADER VAN DE "VERGOEDING EN BETALING" SECTIE HIERBOVEN

17.2 Uitsluiting van gevolgschade en aanverwante schade

U STEMT ERMEE IN DAT VIVIER IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZAL WORDEN GESTELD VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE, INDIRECTE, SPECIALE, FUNDAMENTELE OF ANDERE VERLIES OF SCHADE WELKE ANDERZIJDS OF VOOR HET VERLIES VAN BEDRIJFSWINST, BEDRIJFSONDERBREKING, COMPUTERFOUT, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE OF ANDERE VERLIES VOORTVLOEIEND UIT OF VEROORZAAKT DOOR UW GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID OM DE DIENST TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS VTIGER IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE BOVENSTAANDE DISCLAIMER ZAL NIET VAN TOEPASSING ZIJN VOOR ZOVER VERBODEN DOOR DE WET.

18. Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord Vtiger, haar functionarissen, directeurs, werknemers, leveranciers en gelieerde ondernemingen schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen enigerlei verlies, schade, boetes en onkosten (met inbegrip van honoraria en kosten van advocaten) die voortvloeien uit of verband houden met enige claims die u hebt gebruikte de Services in strijd met de rechten van een andere partij, in strijd met enige wet, in overtreding van enige bepalingen van de Voorwaarden, of enige andere claim in verband met Uw gebruik van de Services, behalve wanneer dergelijk gebruik is geautoriseerd door Vtiger.

19. Toepasselijk recht, jurisdictie, arbitrage en kennisgevingen

19.1 Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Overeenkomst zal worden beheerst door, geïnterpreteerd en gehandhaafd in overeenstemming met de wetten van de staat Karnataka, India. De partijen zijn het erover eens dat Bangalore, India de plaats van geschillen zal innemen en jurisdictie over alle partijen zullen hebben.

19.2 Arbitrage

Als een geschil voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst of de schending daarvan, en als het geschil niet kan worden opgelost door middel van onderhandelingen, komen de partijen eerst overeen om te goeder trouw het geschil te regelen door middel van bemiddeling die wordt beheerd door een erkende arbitrage-organisatie in het kader van zijn commerciële activiteiten. Bemiddeling en beoordeling van de uitspraak door de arbiter (s) kan worden gedaan bij een rechtbank die er rechtsbevoegdheid over heeft.

19.3 Manier om kennisgeving te geven.

Alle kennisgevingen, toestemmingen en goedkeuringen hieronder zijn schriftelijk en worden geacht te zijn gegeven op: (i) persoonlijke bezorging, (ii) de tweede werkdag na verzending, of (iii) de eerste werkdag na verzending per e-mail (op voorwaarde dat e-mail niet voldoende is voor kennisgevingen van beëindiging of een schadevergoedbare vordering). Facturen die verband houden met U worden geadresseerd aan het betreffende factureringscontact dat door U is aangewezen. Alle andere kennisgevingen aan u zullen gericht zijn aan de relevante beheerders die door u zijn aangewezen.

Kennisgevingen moeten worden gestuurd naar:

E-mail:

Vragen over facturering: [e-mail beveiligd]

Algemeen adviseur: [e-mail beveiligd]

Om per post te bereiken:

Vtiger Systems (India) Private Limited No.18, 20th Main, 2nd Block, Rajajinagar, Bengaluru, Karnataka 560010, India

20. Einde servicevoorwaarden

Neem contact met ons op voor vragen over deze overeenkomst. Bereik ons ​​op [e-mail beveiligd].