Witamy w publicznej licencji Vtiger

Copyright (c) 2004 - 2022 www.vtiger.com Wszelkie prawa zastrzeżone. PROSIMY O DOKŁADNE PRZECZYTANIE PONIŻSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ. JAKIEKOLWIEK KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA POBRANEGO LUB ZAMÓWIONEGO Z VTIGER JEST DOPUSZCZONE TYLKO NA LICENCJI Z VTIGER. POBIERANIE NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA ZGADZA SIĘ NA ZASADY WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ.

1. Definicje.

1.0. „Użytkowanie komercyjne” oznacza dystrybucję lub w inny sposób udostępnianie Kodu objętego usługą osobom trzecim.

1.1. „„ Współtwórca ”oznacza każdy podmiot, który tworzy lub przyczynia się do tworzenia modyfikacji.

1.2. „Wersja współtwórcy” oznacza kombinację Kodu Oryginalnego, wcześniejszych Modyfikacji użytych przez Współtwórcę oraz Modyfikacji dokonanych przez danego Współtwórcę.

1.3. „Kod objęty” oznacza Oryginalny Kod lub Modyfikacje lub kombinację Oryginalnego Kodu i Modyfikacji, w każdym przypadku łącznie z ich częściami.

1.4. „Elektroniczny mechanizm dystrybucji” oznacza mechanizm ogólnie akceptowany w społeczności programistów do elektronicznego przesyłania danych.

1.5. „Wykonalny” oznacza kod objęty zakresem w dowolnej formie innej niż kod źródłowy.

1.6. „Początkowy programista” oznacza osobę lub podmiot zidentyfikowany jako Pierwotny programista w powiadomieniu o Kodzie źródłowym wymaganym przez Załącznik A.

1.7. „Większa praca” oznacza pracę, która łączy kod objęty gwarancją lub jej części z kodem nieuregulowanym warunkami niniejszej licencji.

1.8. „Licencja” oznacza ten dokument.

1.8.1. „Licencjonowany” oznacza posiadanie prawa do udzielenia, w maksymalnym możliwym zakresie, w momencie początkowego przyznania lub późniejszego nabycia, wszelkich praw przekazanych w niniejszym dokumencie.

1.9. „„ Modyfikacje ”oznaczają każde dodanie lub usunięcie z substancji lub struktury Kodu Oryginalnego lub jakichkolwiek poprzednich Modyfikacji. Gdy kod objęty jest wydany jako seria plików, modyfikacja:

A. Jakikolwiek dodatek lub usunięcie z zawartości pliku zawierającego oryginalny kod lub poprzednie modyfikacje.

B. Dowolny nowy plik zawierający dowolną część kodu oryginalnego lub poprzednie modyfikacje.

1.10. „Kod oryginalny” oznacza Kod źródłowy kodu oprogramowania komputerowego, który jest opisany w zawiadomieniu o Kodzie Źródłowym wymaganym przez Załącznik A jako Kod Oryginalny, i który w momencie jego wydania na mocy niniejszej Licencji nie jest już Objętym Kodem objętym niniejszą Licencją .

1.10.1. „Roszczenia patentowe” oznaczają wszelkie roszczenia patentowe, obecnie posiadane lub nabyte, w tym, bez ograniczeń, roszczenia dotyczące metody, procesu i aparatury, w jakimkolwiek patencie, który może być udzielony przez udzielającego zezwolenia.

1.11. „Kod źródłowy” oznacza preferowaną formę Kodu objętego zakresem, do której można wprowadzać modyfikacje, w tym wszystkie zawarte w nim moduły, oraz wszelkie powiązane pliki definicji interfejsu, skrypty używane do kontroli kompilacji i instalacji pliku wykonywalnego lub porównania różnicowe kodu źródłowego z albo Kod Oryginalny albo inny dobrze znany, dostępny Kod objęty wyborem Dostawcy. Kod źródłowy może być w formie skompresowanej lub archiwalnej, pod warunkiem, że odpowiednie oprogramowanie do dekompresji lub dearchiwizowania jest powszechnie dostępne bezpłatnie.

1.12. „Użytkownik” (lub „Twój”) oznacza osobę fizyczną lub prawną korzystającą z praw i przestrzegających wszystkich warunków niniejszej Licencji lub przyszłej wersji tej Licencji wydanej w ramach Rozdziału 6.1. „” obejmuje każdy podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany przez Użytkownika lub jest pod wspólną kontrolą. Dla celów tej definicji „kontrola” oznacza (a) moc, bezpośrednią lub pośrednią, spowodowania kierowania lub zarządzania takim podmiotem, na mocy umowy lub w inny sposób, lub (b) własność ponad pięćdziesiąt procent (50% ) pozostających w obrocie akcji lub własności rzeczywistej takiego podmiotu.

2. Licencja na kod źródłowy.

2.1 Początkowa dotacja dla programistów. Początkowy programista niniejszym udziela Ci ogólnoświatowej, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, z zastrzeżeniem roszczeń własności intelektualnej osób trzecich:

(a) w ramach praw własności intelektualnej (innych niż patent lub znak towarowy), które mogą być udzielane przez pierwotnego dewelopera w celu używania, powielania, modyfikowania, wyświetlania, wykonywania, udzielania sublicencji i dystrybucji oryginalnego kodu (lub jego części) z modyfikacjami lub bez nich i / lub jako część większej pracy; i

(b) w ramach roszczeń patentowych naruszonych przez tworzenie, używanie lub sprzedawanie kodu oryginalnego, dokonywanie, tworzenie, używanie, praktykowanie, sprzedaż i oferowanie do sprzedaży i / lub w inny sposób dysponowanie kodem oryginalnym (lub jego częściami).

(c) licencje udzielone w niniejszej sekcji 2.1 (a) i (b) obowiązują w dniu, w którym Początkowy programista po raz pierwszy rozprowadzi Oryginalny Kod na warunkach niniejszej Licencji.

(d) Niezależnie od sekcji 2.1 (b) powyżej, nie udziela się licencji patentowej: 1) na kod, który usuwasz z Kodu Oryginalnego; 2) oddzielone od kodu oryginalnego; lub 3) w przypadku naruszeń spowodowanych przez: i) modyfikację Kodu Oryginalnego lub ii) połączenie Kodu Oryginalnego z innym oprogramowaniem lub urządzeniami.

2.2 Grant dla współtwórców. Z zastrzeżeniem roszczeń z tytułu własności intelektualnej stron trzecich, każdy Współtwórca niniejszym udziela Użytkownikowi ogólnoświatowej, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji

(a) w ramach praw własności intelektualnej (innych niż patent lub znak towarowy) podlegających Licencjobiorcy, do używania, powielania, modyfikowania, wyświetlania, wykonywania, sublicencjonowania i rozpowszechniania Modyfikacji utworzonych przez takiego Współtwórcę (lub jego części) na niezmodyfikowanej podstawie, z inne modyfikacje, jako kod objęty i / lub jako część większej pracy; i

(b) w ramach Roszczeń patentowych naruszonych przez dokonywanie, używanie lub sprzedawanie Modyfikacji dokonanych przez tego Współtwórcę samodzielnie lub w połączeniu z Wersją Współtwórcy (lub częściami takiego połączenia), w celu tworzenia, używania, sprzedaży, oferowania na sprzedaż , dokonał i / lub w inny sposób pozbył się: 1) Modyfikacji dokonanych przez tego Współtwórcę (lub jego części); oraz 2) połączenie Modyfikacji dokonanych przez tego Współtwórcę z jego Wersją Współtwórcy (lub częściami takiej kombinacji).

(c) licencje udzielone w sekcjach 2.2 (a) i 2.2 (b) obowiązują w dniu, w którym Współtwórca po raz pierwszy użyje Komercyjnego wykorzystania kodu objętego usługą.

(d) Niezależnie od sekcji 2.2 (b) powyżej, nie udziela się licencji patentowej: 1) na dowolny kod, który Dostawca usunął z Wersji Współtwórcy; 2) niezależny od wersji Współtwórcy; 3) w przypadku naruszeń spowodowanych przez: i) modyfikacje strony trzeciej przez wersję współtwórcy lub ii) kombinację modyfikacji dokonanych przez tego współtwórcę z innym oprogramowaniem (z wyjątkiem wersji Version) lub innych urządzeń; lub 4) w ramach Roszczeń patentowych naruszonych przez Kod objęty w przypadku braku modyfikacji dokonanych przez tego Współtwórcę.

3. Obowiązki dystrybucyjne.

3.1 Zastosowanie licencji. Modyfikacje, które tworzysz lub do których przyczyniasz się, podlegają warunkom niniejszej licencji, w tym między innymi pkt 2.2. Wersja Kodu źródłowego Kodu objętego usługą może być rozpowszechniana wyłącznie zgodnie z warunkami niniejszej Licencji lub przyszłej wersji niniejszej Licencji wydanej zgodnie z Sekcją 6.1, a Licencjobiorca musi dołączyć kopię niniejszej Licencji do każdej kopii rozpowszechnianego Kodu Źródłowego. Nie możesz oferować ani narzucać żadnych warunków żadnej wersji Kodu Źródłowego, która zmienia lub ogranicza odpowiednią wersję niniejszej Licencji lub praw odbiorców na mocy niniejszej Umowy. Możesz jednak dołączyć dodatkowy dokument oferujący dodatkowe prawa opisane w punkcie 3.5.

3.2 Dostępność kodu źródłowego. Wszelkie modyfikacje, które tworzysz lub do których przyczyniasz się, muszą zostać udostępnione w formie kodu źródłowego zgodnie z warunkami niniejszej licencji na tym samym nośniku co wersja wykonywalna lub za pośrednictwem akceptowanego elektronicznego mechanizmu dystrybucji każdemu, komu udostępniłeś wersję wykonywalną ; a jeżeli zostanie udostępniony za pośrednictwem elektronicznego mechanizmu dystrybucji, musi pozostać dostępny przez co najmniej dwanaście (12) miesięcy od daty, w którym stał się dostępny, lub przez co najmniej sześć (6) miesięcy po udostępnieniu takiej wersji tej konkretnej modyfikacji odbiorcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie dostępności wersji kodu źródłowego, nawet jeśli mechanizm dystrybucji elektronicznej jest obsługiwany przez stronę trzecią.

3.3 Opis modyfikacji. Musisz spowodować, aby cały Kod objęty, do którego przyczyniasz się, zawierał plik dokumentujący zmiany, które wprowadziłeś, aby utworzyć ten Kod objęty i datę każdej zmiany. Musisz dołączyć wyraźne oświadczenie, że Modyfikacja pochodzi bezpośrednio lub pośrednio z Kodu Oryginalnego dostarczonego przez Początkowego Dewelopera, a także nazwę Pierwotnego Dewelopera w (a) Kodzie źródłowym i (b) w dowolnym zawiadomieniu w pliku wykonywalnym wersja lub powiązana dokumentacja, w której opisujesz pochodzenie lub własność Kodu objętego usługą.

3.4 Własność intelektualna ma znaczenie (a) Roszczenia stron trzecich. Jeśli Współtwórca wie, że do wykonania praw przyznanych przez takiego Współtwórcę zgodnie z Sekcjami 2.1 lub 2.2 wymagana jest licencja na podstawie praw własności intelektualnej osoby trzeciej, Współtwórca musi dołączyć plik tekstowy z dystrybucją Kodu Źródłowego zatytułowany „PRAWNY”, który opisuje roszczenie a strona zgłaszająca roszczenie w sposób wystarczająco szczegółowy, aby odbiorca wiedział, z kim się skontaktować. Jeśli Dostawca uzyska taką wiedzę po udostępnieniu Modyfikacji zgodnie z opisem w Sekcji 3.2, Dostawca niezwłocznie zmodyfikuje plik PRAWNY we wszystkich egzemplarzach, które Dostawca udostępni później i podejmie inne kroki (takie jak powiadomienie odpowiednich list mailingowych lub grup dyskusyjnych) racjonalnie obliczone w celu poinformowania osób, które otrzymały Kod objęty, o uzyskaniu nowej wiedzy.

(b) Interfejsy API współpracowników. Jeśli modyfikacje dostawcy zawierają interfejs programowania aplikacji, a dostawca ma wiedzę na temat licencji patentowych, które są uzasadnione w celu wdrożenia tego interfejsu API, dostawca musi również dołączyć te informacje do pliku LEGAL.

(c) Oświadczenia. Współtwórca oświadcza, że ​​z wyjątkiem przypadków ujawnionych zgodnie z sekcją 3.4 (a) powyżej, Współtwórca uważa, że ​​Modyfikacje Współtwórcy są oryginalnym dziełem (dziełami) Współtwórcy i / lub Współtwórca ma wystarczające prawa do przyznania praw wynikających z niniejszej Licencji.

3.5 Wymagane powiadomienia. Musisz zduplikować zawiadomienie z Załącznika A w każdym pliku Kodu Źródłowego. Jeśli umieszczenie takiego powiadomienia w określonym pliku kodu źródłowego nie jest możliwe ze względu na jego strukturę, należy dołączyć takie powiadomienie do lokalizacji (takiej jak odpowiedni katalog), w której użytkownik prawdopodobnie będzie szukał takiego powiadomienia. Jeśli utworzyłeś jedną lub więcej Modyfikacji, możesz dodać swoje nazwisko jako Współtwórca do zawiadomienia opisanego w Załączniku A. Musisz także zduplikować niniejszą Licencję w dowolnej dokumentacji Kodu Źródłowego, w której opisujesz prawa odbiorców lub prawa własności dotyczące Kod objęty. Użytkownik może zaoferować i obciążyć opłatą, gwarancją, wsparciem, odszkodowaniem lub zobowiązaniami wobec jednego lub kilku odbiorców Kodu objętego usługą. Możesz to jednak zrobić tylko w swoim własnym imieniu, a nie w imieniu Początkowego programisty lub jakiegokolwiek Współtwórcy. Musisz wyjaśnić absolutnie, że wszelkie zobowiązania z tytułu gwarancji, wsparcia, rekompensaty lub odpowiedzialności są oferowane wyłącznie przez Ciebie, i niniejszym zgadzasz się zwolnić Początkowego programistę i każdego Współtwórcę z odpowiedzialności wynikającej z początkowej odpowiedzialności programisty lub takiego Współtwórcy warunki gwarancji, wsparcia, odszkodowania lub odpowiedzialności, które oferujesz.

3.6 Dystrybucja wersji wykonywalnych. Licencjobiorca może dystrybuować Kod objęty w formie pliku wykonywalnego tylko wtedy, gdy wymagania określone w Sekcji 3.1-3.5 zostały spełnione dla tego Kodu objętego, a także jeśli zawrze zawiadomienie stwierdzające, że wersja Kodu objętego Kodem źródłowym jest dostępna zgodnie z warunkami niniejszej Licencji, w tym opis, w jaki sposób i gdzie wypełniłeś zobowiązania określone w punkcie 3.2. Zawiadomienie musi być w widoczny sposób zawarte w każdym zawiadomieniu w wersji wykonywalnej, powiązanej dokumentacji lub zabezpieczeniu, w którym opisujesz prawa odbiorców związane z Kodem objętym usługą. Licencjobiorca może rozpowszechniać Wykonalną wersję Kodu objętego lub praw własności na podstawie wybranej przez siebie licencji, która może zawierać warunki inne niż niniejsza Licencja, pod warunkiem, że jest zgodny z warunkami niniejszej Licencji i że licencja na wersję wykonywalną nie próbować ograniczyć lub zmienić prawa odbiorcy w wersji Kodu Źródłowego w stosunku do praw określonych w niniejszej Licencji. Jeśli rozpowszechniasz wersję wykonywalną na innej licencji, musisz absolutnie wyjaśnić, że wszelkie warunki różniące się od niniejszej licencji są oferowane przez Ciebie samodzielnie, a nie przez Początkowego programistę lub jakiegokolwiek Współtwórcę. Użytkownik zgadza się zwolnić Początkowego programistę i każdego Współtwórcę z odpowiedzialności za wszelkie zobowiązania poniesione przez Początkowego programistę lub takiego Współtwórcę w związku z oferowanymi przez niego warunkami.

3.7 Większe prace. Możesz utworzyć Większe dzieło, łącząc Kod objęty z innym kodem nieobjętym warunkami niniejszej Licencji i rozpowszechniając Większe Dzieło jako pojedynczy produkt. W takim przypadku musisz upewnić się, że wymagania niniejszej licencji są spełnione dla Kodu objętego usługą.

4. Niezdolność do przestrzegania ze względu na statut lub rozporządzenie.

Jeśli nie możesz spełnić któregokolwiek z warunków niniejszej Licencji w odniesieniu do części lub całości Kodeksu objętego postanowieniami, nakazem sądowym lub regulacją, musisz: (a) przestrzegać warunków niniejszej Licencji w maksymalnym możliwym zakresie; oraz (b) opisać ograniczenia i kod, którego dotyczą. Taki opis musi być zawarty w pliku LEGAL opisanym w rozdziale 3.4 i musi być dołączony do wszystkich dystrybucji kodu źródłowego. Z wyjątkiem zakresu zabronionego przez ustawę lub rozporządzenie, taki opis musi być wystarczająco szczegółowy, aby odbiorca zwykłej umiejętności mógł go zrozumieć.

5. Zastosowanie tej licencji.

Niniejsza Licencja dotyczy kodu, do którego Pierwotny Programista dołączył zawiadomienie w Załączniku A i powiązanym Kodzie objętym.

6. Wersje licencji.

6.1 Nowe wersje Vtiger może okresowo publikować poprawione i / lub nowe wersje Licencji. Każda wersja otrzyma wyróżniający się numer wersji.

6.2 Wpływ nowych wersji. Po opublikowaniu Kodu objętego określoną wersją Licencji, zawsze możesz go używać zgodnie z warunkami tej wersji. Możesz również użyć takiego Kodu objętego usługą zgodnie z warunkami każdej kolejnej wersji Licencji opublikowanej przez Vtiger. Nikt inny niż Vtiger nie ma prawa modyfikować warunków mających zastosowanie do Kodu objętego usługą utworzonego na podstawie niniejszej Licencji.

6.3 Prace pochodne. Jeśli utworzysz lub użyjesz zmodyfikowanej wersji niniejszej Licencji (co możesz zrobić tylko w celu zastosowania jej do kodu, który nie jest już Kodem objętym niniejszą Licencją), musisz (a) zmienić nazwę swojej licencji, aby zwroty „” Vtiger ani żadna myląco podobna fraza nie pojawiają się w twojej licencji (z wyjątkiem zauważenia, że ​​twoja licencja różni się od niniejszej Licencji) oraz (b) w innym przypadku wyjaśnij, że Twoja wersja licencji zawiera warunki, które różnią się od Licencji Publicznej Vtiger. (Wypełnienie nazwiska Pierwotnego programisty, Pierwotnego kodu lub Współtwórcy w zawiadomieniu opisanym w Załączniku A nie będzie samo w sobie uważane za modyfikację niniejszej Licencji.)

7. WYŁĄCZENIE GWARANCJI.

KOD OBJĘTY NINIEJSZĄ LICENCJĄ NA PODSTAWIE „W STANIE TAKIM, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE”, BEZ ŻADNEJ GWARANCJI, WYRAŻONEJ LUB DOROZUMIANEJ, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, GWARANCJI, ŻE KOD ZASTOSOWANY JEST BEZPŁATNY, WARTOŚĆ HANDLOWA, DOPUSZCZA SIĘ DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIEDOZWOLENIE CAŁKOWITE RYZYKO ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ I WYKONANIEM KODU OBJĘTEGO KORZYSTANIEM Z UŻYTKOWNIKA. CZY KAŻDY OBJĘTY KODEKSEM MOŻE BYĆ WADLIWY W JAKIMKOLWIEK SZACUNKU, CIEBIE (NIE POCZĄTKOWY DEWELOPER LUB ŻADNY INNY KONTRAHENT) PRZYJMUJE KOSZT KAŻDEJ KONIECZNEJ NAPRAWA LUB POPRAWA NINIEJSZE WYŁĄCZENIE GWARANCJI STANOWI NIEZBĘDNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEJ LICENCJI, NIE UDZIELA SIĘ UPOWAŻNIONEGO KODU, Z WYJĄTKIEM NINIEJSZYCH OŚWIADCZEŃ.

8. ZAKOŃCZENIE.

8.1. Niniejsza Licencja i prawa przyznane na mocy niniejszej Umowy wygasną automatycznie, jeśli Użytkownik nie spełni warunków zawartych w niniejszej Umowie i nie wyleczy takiego naruszenia w ciągu 30 dni od momentu uzyskania informacji o naruszeniu. Wszystkie podlicencje na dany Kod, które zostały prawidłowo udzielone, będą obowiązywać po rozwiązaniu niniejszej Licencji. Postanowienia, które ze względu na swój charakter muszą pozostać w mocy po rozwiązaniu niniejszej Licencji, pozostają w mocy.

8.2. Jeśli wszczynasz spór sądowy, dochodząc roszczenia z tytułu naruszenia patentu (z wyłączeniem działań związanych z orzeczeniem o stwierdzeniu nieważności) przeciwko Początkowemu Deweloperowi lub Współtwórcy (Początkowy Programista lub Współtwórca, przeciwko któremu złożysz takie działanie, określany jest jako „Uczestnik”), zarzucając:

(a) taka wersja Uczestnika Uczestnika bezpośrednio lub pośrednio narusza jakikolwiek patent, a następnie wszelkie prawa przyznane Ci przez tego Uczestnika na mocy Rozdziałów 2.1 i / lub 2.2 niniejszej Licencji, po wypowiedzeniu przez 60 dni od Uczestnika wygasają prospektywnie, chyba że w 60 dni po otrzymaniu zawiadomienia Ty: (i) zgadzasz się na piśmie zapłacić Uczestnikowi wzajemnie akceptowalną rozsądną opłatę za wcześniejsze i przyszłe wykorzystanie Modyfikacji dokonanych przez takiego Uczestnika, lub (ii) wycofać Twoje roszczenie sądowe w odniesieniu do Wersji Współtwórcy wobec taki Uczestnik. Jeśli w ciągu 60 dni od zawiadomienia strony nie uzgodnią rozsądnej opłaty licencyjnej i umowy płatniczej lub roszczenie procesowe nie zostanie wycofane, prawa przyznane Użytkownikowi przez Uczestnika na mocy sekcji 2.1 i / lub 2.2 automatycznie wygasają po wygaśnięciu okresu powiadomienia 60 określonego powyżej.

(b) jakiekolwiek oprogramowanie, sprzęt lub urządzenie, inne niż wersja Współtwórcy Uczestnika, bezpośrednio lub pośrednio naruszają jakikolwiek patent, wówczas wszelkie prawa przyznane Użytkownikowi przez takiego Uczestnika na mocy Rozdziałów 2.1 (b) i 2.2 (b) zostaną cofnięte z dniem data, którą po raz pierwszy zrobiłeś, użyłeś, sprzedałeś, rozprowadziłeś lub zrobiłeś, Modyfikacje dokonane przez tego Uczestnika.

8.3. Jeśli wystąpisz z roszczeniem o naruszenie patentu przeciwko Uczestnikowi, twierdząc, że Wersja Współtwórcy Uczestnika bezpośrednio lub pośrednio narusza jakikolwiek patent, w którym takie roszczenie zostanie rozwiązane (np. Przez licencję lub ugodę) przed wszczęciem postępowania w sprawie naruszenia patentu, wówczas rozsądna wartość licencji przyznane przez takiego uczestnika w ramach sekcji 2.1 lub 2.2 będą brane pod uwagę przy określaniu kwoty lub wartości jakiejkolwiek płatności lub licencji.

8.4. W przypadku wypowiedzenia zgodnie z powyższymi punktami 8.1 lub 8.2, wszystkie umowy licencyjne użytkownika końcowego (z wyłączeniem dystrybutorów i sprzedawców), które zostały ważnie przyznane przez Użytkownika lub dowolnego dystrybutora na podstawie niniejszej Umowy przed rozwiązaniem, pozostaną w mocy po rozwiązaniu.

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.

W ŻADNYM WYPADKU, W ŻADNYM POZIOMIE TEORII PRAWNEJ, POROZUMIENIA (W TYM ZAKOŃCZENIA), UMOWY LUB INNEJ MOGĄ PAŃSTWO, PIERWSZY DEWELOPER, INNY KONTRAKTOR LUB DYSTRYBUTOR OBJĘTY KODEM LUB ŻADNYM DOSTAWCĄ JAKICHKOLWIEK STRON, ODPOWIEDZIALNI DO JAKICHKOLWIEK OSÓB ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE SZKODY DOWOLNEGO CHARAKTERU, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, SZKÓD ZA UTRATĘ WARTOŚCI, ZATRZYMANIE PRACY, AWARIA KOMPUTERA LUB USZKODZENIE LUB WSZELKIE INNE SZKODY LUB STRATY HANDLOWE, NAWET JEŚLI POWINNY BYĆ POŚWIADCZONE O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD. NINIEJSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE MA ZASTOSOWANIA DO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚMIERĆ LUB OSOBISTE OBRAŻENIA WYNIKAJĄCE Z TEGO ZANIECZYSZCZENIA STRON DO ZAKRESU OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA ZAKAZUJE TAKIE OGRANICZENIE. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE DOPUSZCZAJĄ WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA SZKÓD UBOCZNYCH LUB WTÓRNYCH, W TYM WYŁĄCZENIE I OGRANICZENIE MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

10. UŻYTKOWNICY KOŃCOWE RZĄDU USA.

Kod objęty jest „przedmiotem handlowym”, ponieważ termin ten jest zdefiniowany w 48 CFR 2.101 (październik 1995), składający się z „komercyjnego oprogramowania komputerowego” i „dokumentacji komercyjnego oprogramowania komputerowego”, ponieważ takie terminy są używane w 48 CFR 12.212 (wrzesień 1995). Zgodnie z 48 CFR 12.212 i 48 CFR 227.7202-1 za pośrednictwem 227.7202-4 (czerwiec 1995), wszyscy użytkownicy końcowi rządu USA nabywają objęty kod wyłącznie tymi prawami określonymi w niniejszym dokumencie.

11. RÓŻNE.

Niniejsza Licencja stanowi pełną umowę dotyczącą jej przedmiotu. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Licencji zostanie uznane za niewykonalne, takie postanowienie zostanie zreformowane tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia jego wykonalności. Niniejsza Licencja podlega prawu indyjskiemu (z wyjątkiem zakresu obowiązującego prawa, o ile takie istnieje), z wyłączeniem przepisów kolizyjnych. W odniesieniu do sporów, w których co najmniej jedna strona jest obywatelem lub podmiotem czarterowanym lub zarejestrowanym w celu prowadzenia działalności gospodarczej w Indiach, wszelkie spory sądowe związane z niniejszą Licencją podlegają jurysdykcji sądów w Chennai, z miejscem leżącym w języku tamilskim Nadu State, Indie, ze stroną przegrywającą odpowiedzialną za koszty, w tym bez ograniczeń, koszty sądowe i uzasadnione opłaty i wydatki adwokackie. Stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyraźnie wyłączone. Wszelkie przepisy prawa, które stanowią, że język umowy będzie interpretowany przeciwko autorowi, nie mają zastosowania do niniejszej Licencji.

12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ROSZCZENIA.

Pomiędzy Pierwotnym Deweloperem a Współpracownikami, każda ze stron jest odpowiedzialna za roszczenia i szkody wynikające, bezpośrednio lub pośrednio, z korzystania z praw wynikających z niniejszej Licencji, a Użytkownik zgadza się współpracować z Pierwotnym Deweloperem i Współpracownikami w celu dystrybucji takiej odpowiedzialności na sprawiedliwych zasadach. Żadne z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie ma na celu ani nie stanowi jakiegokolwiek uznania odpowiedzialności.

13. WIELOKROTNIE LICENCJONOWANY KOD.

Pierwotny programista może wyznaczyć części Kodu objętego licencją jako „Licencje wielokrotne”. „Wielokrotna licencja” oznacza, że ​​Pierwotny Programista zezwala na wykorzystanie części Kodu objętego pod wybór przez użytkownika MPL lub alternatywnych licencji, jeśli takie istnieją, określonych przez Pierwotnego programistę w pliku opisanym w Załączniku A.

WYSTAWA A - Licencja publiczna Vtiger.

„Zawartość tego pliku podlega Publicznej Licencji Vtiger („ Licencja ”); nie możesz używać tego pliku, chyba że jest to zgodne z Licencją.”

Oprogramowanie rozpowszechniane na podstawie Licencji jest rozpowszechniane na zasadzie „TAK JAK JEST”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, wyraźnych lub dorozumianych. Zobacz Licencję na określony język praw i ograniczeń wynikających z Licencji.

Oryginalny kod to Vtiger.

Pierwotnym twórcą oryginalnego kodu jest Vtiger. Części stworzone przez Vtiger są chronione prawem autorskim (C) www.vtiger.com. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Współtwórca (e): ______________________________________.

[UWAGA: Tekst tego Załącznika A może nieznacznie różnić się od tekstu ogłoszeń w plikach Kodu Źródłowego Kodu Oryginalnego. Powinieneś użyć tekstu tego Załącznika A zamiast tekstu znajdującego się w Kodzie Źródłowym Oryginalnego Kodu dla Twoich modyfikacji.]

WYSTAWA B - Vtiger CRM i logo

Niniejsza Licencja nie przyznaje żadnych praw do używania znaków towarowych „Vtiger” i „Vtiger CRM” oraz „Vtiger”, nawet jeśli takie znaki są zawarte w Kodzie Oryginalnym lub Modyfikacjach.