Znaki towarowe i prawa autorskie

Ważna uwaga

Vtiger otrzymał skargi, że niektórzy z zewnątrz stworzyli fałszywe strony internetowe Vtiger i sprzedają rozwiązania CRM.

Informujemy, że Vtiger posiada następujące strony internetowe vtiger.com, Discusions.vtiger.com, marketplace.vtiger.com, kod.vtiger.com, blogi.vtiger.com („Witryny Vtiger” lub „Nasze Witryny”) lub nasze aplikacje internetowe, offline lub mobilne („Usługi Vtiger” lub „Nasze Usługi”).

W związku z tym przestrzega się wszystkich odwiedzających, aby nie odwiedzali żadnej innej witryny niż wyżej wymieniona. Wszelkie strony internetowe inne niż wymienione powyżej można zgłaszać pod adresem [email chroniony].

Każdy, kto stworzy jakąkolwiek fałszywą witrynę internetową w imieniu Vtiger, będzie podlegał postępowaniu karnemu.

1. Autoryzowane używanie znaków towarowych Vtiger

A. Logo „ograniczonego używania”

Wyświetlane poniżej logo „Ograniczonego użytku” są przeznaczone dla osób, które chcą okazać wsparcie dla Vtiger i jego produktów i usług, wyświetlając te logo na swoich stronach internetowych. Przyznaje się tylko ograniczoną licencję na jego używanie. Logo „Ograniczonego użytku” może być używane bez pisemnej zgody Vtiger pod następującymi warunkami:

(i) Użytkowanie nie może być szkodliwe, tj. szkodliwe lub szkodliwe, dla wartości któregokolwiek ze znaków towarowych Vtiger lub Vtiger, jego integralności marki, reputacji lub dobrej woli, zgodnie z ustaleniami Vtiger według własnego uznania;

(ii) Logo „Ograniczonego użytkowania” musi być hiperłączem prowadzącym bezpośrednio do https://www.vtiger.com

(iii) Ograniczona licencja podana w niniejszym dokumencie nie obejmuje prawa do używania jakiegokolwiek logo Vtiger „Limited Use” lub jakiegokolwiek innego logo Vtiger jako znaku towarowego w celu promowania własnych produktów lub usług. Na przykład żadne logo Vtiger nie może być używane na żadnym opakowaniu lub dokumentacji produktu, takich jak (bez ograniczeń) na etykietach CD-ROM lub dyskietkach lub opakowaniach, książkach lub innych publikacjach. Każde takie użycie musi być wyraźnie autoryzowane przez Vtiger w podpisanej, pisemnej umowie;

(iv) Korzystanie z jakiegokolwiek logo „Ograniczonego używania” Vtiger w ramach niniejszej sekcji 1 (A) musi być również zgodne z obowiązującymi przepisami niniejszej polityki dotyczącej znaków towarowych, w tym (bez ograniczeń) z sekcjami 2 i 3.

Logo Vtiger „Limited Use”

Vtiger zastrzega sobie prawo do odwołania tego upoważnienia w dowolnym momencie według własnego uznania. Po unieważnieniu tego upoważnienia przez Vtiger, natychmiast zaprzestaniesz używania wszystkich logo Vtiger „Limited Use”. Jeśli nie zaprzestaniesz natychmiastowego używania wszystkich logo Vtiger „Limited Use” po odwołaniu, Vtiger podejmie stosowne działania prawne uznane za konieczne do ochrony swoich praw i interesów.

Jeśli masz specjalne potrzeby, które nie są objęte powyższym, skontaktuj się z zespołem prawnym Vtiger [email chroniony] zażądać specjalnego pozwolenia na używanie znaków towarowych Vtiger.

Chociaż z zasady nie wolno modyfikować projektu, dodawać ani usuwać żadnych słów, ani zmieniać kolorów podczas używania logo Vtiger „Ograniczone użycie”, można dostosować całkowity rozmiar logo, o ile zmiany są dokonywane proporcjonalnie.

KORZYSTANIE Z DOWOLNEGO LOGO VTIGER „OGRANICZONE UŻYTKOWANIE” JEST NA WŁASNE RYZYKO, JEŻELI OPROGRAMOWANIE JEST LICENCJONOWANE DO UŻYTKOWANIA PRZEZ LICENCJĘ OTWARTEGO ŹRÓDŁA. ZASTOSOWANIA DOZWOLONE NA NINIEJSZĄ SEKCJĘ 1 (A) SĄ DOSTARCZANE PRZEZ VTIGER „W STANIE TAKIM, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, W TYM (BEZ OGRANICZEŃ) JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI BEZ NARUSZENIA. UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA ZWOLNIENIE ORAZ OBNIŻENIE VTIGERA I PRZECHOWYWANIA VITIGERA, JEJ SUKCESÓW I PRZYPISÓW, NIEPOWTARZANIA I OD, WSZELKIEGO ROSZCZENIA, DZIAŁANIA, STRATY, UTRATY, KOSZTÓW, KOSZTÓW LUB INNYCH SZKÓD LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI, W TYM (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, ODPOWIEDNIE OPŁATY I KOSZTY DOCHODZENIA) WYNIKAJĄCE Z WYNIKAJĄCEGO Z WYKORZYSTANIA JAKIEGOKOLWIEK VTIGERA „OGRANICZONE ZASTOSOWANIE” W NARUSZENIU NINIEJSZEJ POLITYKI ZNAKÓW TOWAROWYCH.

Zgadzasz się, że nie będziesz nabywać żadnych praw do jakiegokolwiek znaku towarowego Vtiger poprzez użycie jakiegokolwiek logo „Ograniczonego używania” Vtiger. Korzystając z logo „Ograniczonego użytku” firmy Vtiger, zgadzasz się na warunki zawarte w niniejszej Polityce dotyczącej używania znaków towarowych.

B. Ogólne

Zgodnie z ogólną zasadą, żadna osoba ani jednostka nie może wykorzystywać (ani upoważniać do używania) jakichkolwiek znaków towarowych Vtiger w jakikolwiek inny sposób niż wyraźnie dozwolony przez Vtiger w pisemnej umowie lub powyżej w Części 1 (A). Vtiger zastrzega sobie prawo do odwołania wszelkich autoryzacji w dowolnym momencie według własnego uznania, na przykład tam, gdzie korzystanie z nich nie jest ściśle zgodne z wymaganiami niniejszej Polityki dotyczącej znaków towarowych i / lub pisemnego upoważnienia od Vtiger.

C. Korzystanie z logo Vtiger

Używając logo Vtiger, nigdy nie wolno modyfikować projektu, dodawać ani usuwać żadnych słów, ani zmieniać żadnych kolorów ani proporcji. Można stosować tylko grafikę dostarczoną przez Vtiger. Możesz jednak dostosować rozmiar symbolu powiadomienia o znaku towarowym.

Logo Vtiger musi być używane jako samodzielna ikona zgodnie z niniejszą Polityką dotyczącą znaków towarowych, bez żadnych innych logotypów stron trzecich i / lub znaków towarowych połączonych lub powiązanych z nimi.

Wszelkie logo Vtiger może być używane wyłącznie w połączeniu z produktami i usługami Vtiger, z wyjątkiem przypadków wyraźnie uzgodnionych na piśmie przez Vtiger lub w sekcji 1 (A) powyżej.

D. Opakowanie produktu

Dla użytkowników, którzy uzyskali pisemną licencję od Vtiger poprzez umowę licencyjną na używanie znaku towarowego Vtiger na opakowaniu produktu, każde użycie znaku towarowego Vtiger musi korzystać z odpowiedniego symbolu znaku towarowego i oświadczenia dotyczącego przypisania, jak wyjaśniono w sekcji 3.

E. Publikacje, wykłady, prezentacje

Osoby trzecie mogą używać znaków towarowych Vtiger (ale nie logo Vtiger) w tytułach publikacji, takich jak książki lub czasopisma, lub w związku z prezentacjami, pod warunkiem, że użycie:

(i) jest tylko referencyjny; (ii) nie używa znaku towarowego Vtiger jako znaku towarowego; oraz (iii) jest zgodny z niniejszą Polityką dotyczącą znaków towarowych. Znaki towarowe Vtiger muszą być zawsze przypisane odpowiednim symbolem i przypisom, we wszystkich publikacjach i prezentacjach, które są wyświetlane publicznie (sprzedaż, targi itp.).

Ponieważ znaki towarowe Vtiger są używane w tych przypadkach tylko do opisania treści publikacji lub prezentacji i nie są używane jako znaki towarowe w celu promowania własnych produktów i usług, nie należy podejmować prób ustanowienia znaku towarowego lub innych praw własności poprzez rejestrację lub próbę zarejestruj się, tytuły jako znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy firm lub nazwy handlowe. Ponadto twoje nazwisko lub znak i logo powinny pojawić się w widocznym miejscu na okładce i stronie tytułowej wszystkich publikacji i na wszystkich materiałach związanych z prezentacjami i powinny być bardziej widoczne niż tytuł zawierający znaki towarowe Vtiger na wszystkich materiałach drukowanych związanych z publikacje lub prezentacje. .

Należy pamiętać, że ten rozdział 1 (E) zezwala jedynie na referencyjne użycie znaku towarowego Vtiger (ale nie żadnego logo Vtiger) - nie zezwala na używanie jakiegokolwiek znaku towarowego Vtiger jako znaku towarowego. Bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Vtiger, żaden znak towarowy Vtiger nie może być używany jako znak towarowy w celu promowania jakiejkolwiek publikacji, wykładu lub innej prezentacji.

F. Partner i sprzedawcy Vtiger LogosVtiger zaprojektował specjalne logo Vtiger do użytku przez partnerów i sprzedawców. Te logo (wyświetlane poniżej) nie są zawarte w logo „Warunkowego użytkowania” i mogą być używane wyłącznie przez strony posiadające pisemną i podpisaną umowę z Vtiger, która zezwala na to i na warunkach wymienionych w tej umowie.

Jak wyraźnie stwierdzono w pisemnych umowach z partnerami, Vtiger na ogół udziela swoim partnerom pewnych nieustających praw do korzystania ze specjalnych odmian logo Vtiger. Te specjalne odmiany logo Vtiger oznaczają poziom współpracy z Vtiger. Zezwolenie na korzystanie z tych specjalnych odmian musi być udzielone przez Vtiger na piśmie. Zakres tych praw zależy od danego poziomu partnerstwa, podlega warunkom pisemnej umowy z Vtiger i może zostać odwołany według uznania Vtiger.

Dostawcy rozwiązań Vtiger i loga sprzedawców są wyświetlane jak poniżej:

Logo „Certified Solution Provider”, „Solution Provider” i „Authorized Reseller” musi zawierać hiperłącze prowadzące bezpośrednio do https://www.vtiger.com/partners/.

Informacje o tym, jak zostać partnerem lub sprzedawcą Vtiger, są dostępne na następnej stronie https://www.vtiger.com/vtiger-partnerships/.

2. Nieautoryzowane użycie znaków towarowych Vtiger

Generał

Nieautoryzowane użycie znaków towarowych lub znaków Vtiger, które są łudząco podobne, może stanowić naruszenie praw do znaków towarowych Vtiger i jest surowo zabronione. Bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Vtiger, żaden znak towarowy Vtiger nie może być używany w sposób, który sugeruje powiązanie lub sponsorowanie przez Vtiger.

B. Znaki stron trzecich

O ile firma Vtiger nie wyrazi na to wyraźnego upoważnienia na piśmie, osoby trzecie na ogół nie mogą wykorzystywać żadnych znaków towarowych Vtiger jako części nazw firm, znaków towarowych lub logo. Innymi słowy, żadna osoba ani jednostka nie może łączyć żadnego znaku towarowego Vtiger ze znakiem towarowym strony trzeciej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Vtiger.

Żadna osoba trzecia nie może nazwać ani zmienić nazwy swojego produktu lub usługi w celu włączenia słowa „Vtiger” bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Vtiger. Ponadto żadna osoba trzecia nie może domagać się żadnego prawa do rejestracji lub próby rejestracji znaku towarowego na jakimkolwiek terytorium, jeżeli dany znak towarowy obejmuje „Vtiger” lub jest w jakiś inny sposób podobny do dowolnego znaku towarowego Vtiger.

W przypadku, gdy Vtiger autoryzuje dowolne z powyższych zastosowań na piśmie, znak towarowy Vtiger musi być co najmniej tak duży jak znak towarowy lub logo innej firmy.

C. Nazwy domen internetowych

Żadna osoba trzecia nie może zarejestrować ani próbować zarejestrować nazwy domeny internetowej, która zawiera „Vtiger” lub jakikolwiek znak towarowy Vtiger lub jakiekolwiek znaki, które są łudząco podobne do znaków towarowych Vtiger.

D. Uszkodzenie

Znaki towarowe Vtiger nie mogą być używane w sposób lub w odniesieniu do produktów, które zmniejszą wartość znaków towarowych Vtiger lub w inny sposób ograniczą lub uszkodzą integralność, reputację lub reputację marki Vtiger, w tym (bez ograniczeń) użycie w sposób nieetyczny, obraźliwe, lekceważące, zniesławiające, nielegalne lub w złym guście.

3. Wytyczne dotyczące właściwego używania znaków towarowych Vtiger

A. Vtiger Mark Table

Vtiger, słowo monety i jego logo (znak pug i logo cloud) są zastrzeżonymi znakami towarowymi Vtiger Systems India Private Limited, a te znaki towarowe są obecnie zarejestrowane w więcej niż krajach 30 na całym świecie, w tym w Indiach, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, w całości Unii Europejskiej i Australii.

Zarejestrowane znaki towarowe

Inne znaki towarowe:

VTIGER® CRM

BLOG VTIGER®

DYSKUSJE VTIGER®

MARKETPLACE VTIGER®

VTIGER® CERTIFIED PARTNER

DOSTAWCA ROZWIĄZAŃ VTIGER®

SKLEP PRZEDŁUŻAJĄCY VTIGER®

WTYCZKA VTIGER® DO PROGRAMU OUTLOOK

VTIGER® PLUGIN DLA THUNDERBIRD

WTYCZKA VTIGER® DO FIREFOX

ZŁĄCZE VTIGER® DO WYMIANY

Calculus AI ™

Vtiger Calculus ™

Calculus Bots ™

B. Właściwe używanie znaków towarowych

1. Zawsze używaj znaków towarowych Vtiger jako właściwych przymiotników. Znak towarowy jest przymiotnikiem i nie może być używany jako czasownik lub rzeczownik, ani w formach dzierżawczych lub mnogich.

Przykłady właściwego użycia: Vtiger CRM, Vtiger On Demand, kod Vtiger, kod źródłowy Vtiger, binaria Vtiger, wsparcie Vtiger, usługi Vtiger, Vtiger Partner.

Przykłady niewłaściwego użycia: kod źródłowy Vtiger, Vtigers

2. Nie zmieniaj znaków towarowych Vtiger. Używając znaku towarowego Vtiger, nigdy nie zmieniaj pisowni, nie dodawaj myślników, nie twórz jednego słowa dwa, ani nie używaj zaborczej lub mnogiej formy znaku towarowego Vtiger. Nie skracaj znaku towarowego Vtiger, aby utworzyć skrót.

3. Nazwy firm, produktów lub usług: nie używaj znaków towarowych Vtiger ani potencjalnie mylących odmian jako całości lub części nazw firmy, produktu lub usługi. Jeśli chcesz zwrócić uwagę na relacje swoich produktów lub usług do produktów lub usług Vtiger, skorzystaj z odpowiedniej linii znaczników, jak opisano powyżej. Na przykład „XYZ dla Vtiger CRM” nie „VtigerXYZ ani XYZ Vtiger”

C. Podaj symbole powiadomień o znakach towarowych

Używając dowolnego znaku towarowego Vtiger, powinieneś użyć odpowiednich symboli zawiadomienia o znaku towarowym. Zarejestrowany znak towarowy Vtiger musi być opatrzony symbolem ®. Wszystkie pozostałe oczekujące znaki towarowe Vtiger muszą nosić symbol ™. Symbole te informują osoby trzecie o prawach Vtiger do swoich znaków towarowych.

D. Oświadczenie o poprawnym przypisaniu

Wszystkie znaki towarowe Vtiger używane przez osoby trzecie muszą być przypisane do Vtiger Systems za pomocą naszego standardowego oświadczenia o uznaniu znaku towarowego. Oświadczenie musi być zawsze kompletnym zdaniem i zwykle umieszczane w widocznym miejscu w materiale odnoszącym się do znaków towarowych Vtiger, np. Na stronie praw autorskich, na ostatniej stronie materiału, na dole strony internetowej, na stronie strona dotycząca znaków towarowych na stronie internetowej lub na opakowaniu produktu.

4. Różny

A. Licencjodawcy zewnętrzni

Niektóre produkty Vtiger obejmują technologię wykorzystywaną na podstawie licencji od zewnętrznych licencjodawców. Nie wolno używać żadnego takiego znaku towarowego strony trzeciej bez wyraźnej zgody właściciela. Niniejsza polityka dotycząca znaków towarowych jest ograniczona wyłącznie do znaków towarowych Vtiger i nie ma zastosowania do znaków będących własnością osób trzecich.

B. Niewłaściwe użycie znaków towarowych Vtiger przez inne osoby

Jeśli dowiesz się o jakimkolwiek użyciu znaków towarowych, które są myląco podobne do znaków towarowych Vtiger, powiadom Vtiger wysyłając wiadomość e-mail na adres [email chroniony]. Podobnie, jeśli dowiesz się o jakimkolwiek użyciu znaku towarowego Vtiger, który narusza którąkolwiek z zasad opisanych powyżej, w tym o braku identyfikacji znaków towarowych Vtiger jako należących do Vtiger, powiadom nas o tym [email chroniony]. Jeśli to możliwe, podaj kopię artykułu lub innego nośnika, w którym pojawiło się naruszenie znaku towarowego.

C. Zmiany w Wytycznych dotyczących używania znaków towarowych

Vtiger może dodawać, zmieniać, aktualizować lub modyfikować te wytyczne lub Znaki towarowe Vtiger, publikując takie dodanie, zmianę, aktualizację lub modyfikację na tej stronie. Każda taka zmiana, aktualizacja lub modyfikacja zacznie obowiązywać natychmiast po opublikowaniu na stronie internetowej.

D. Pytania i zapytania

Ostatnia modyfikacja: grudzień 15, 2017